Nr 50/2000  | 14-07-2000

Dopuszczenie do publicznego obrotu akcji serii D

Zarząd Polskiego Koncernu Naftowego ORLEN S.A. informuje, że w dniu dzisiejszym, to jest 14 lipca 2000 roku Komisja Papierów Wartościowych i Giełd dopuściła do publicznego obrotu do 11.344.784 akcji serii D Spółki, które to akcje zostaną wyemitowane w latach 2001 do 2003 w drodze zamiany obligacji zamiennych serii A na akcje. Dopuszczone do publicznego obrotu akcje serii D będą emitowane zgodnie z postanowieniami przyjętego przez Walne Zgromadzenie oraz Radę Nadzorczą programu motywacyjnego.

Zarząd PKN ORLEN SA