Nr 51/2000  | 20-07-2000

Decyzja UOKiK

Zgodnie z art. 81 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku Prawo o publicznym obrocie papierami wartościowymi, Zarząd Polskiego Koncernu Naftowego ORLEN S.A. informuje, że w dniu 19 lipca 2000 roku UOKiK wydał decyzję nakazującą cytat:

"... Polskiemu Koncernowi Naftowemu ORLEN S.A. zaniechania praktyki monopolistycznej polegającej na nadużywaniu pozycji dominującej na krajowym rynku glikolu monoetylenowego poprzez nieuczciwe oddziaływanie na kształtowanie się cen niezamarzającego płynu do chłodnic na skutek nieuwzględnienia przy ustalaniu ceny płynu niezamarzającego do chłodnic "Petrygo", wzrostu ceny glikolu monoetylenowego - podstawowego surowca do produkcji tego płynu, w celu eliminacji konkurentów."

Spółka PKN ORLEN S.A. nie zgadza się z przedmiotową decyzją UOKiK i odwoła się od niej do Sądu Antymonopolowego w przysługującym terminie do 2 sierpnia 2000 roku. Wielkość nałożonej przez UOKiK kary 40 mln PLN jest niewspółmiernie wysoka w stosunku do korzyści uzyskiwanych przez PKN ORLEN S.A. ze sprzedaży "Petrygo" (przychody ze sprzedaży "Petrygo" za 1999 rok wyniosły ok. 30 mln PLN).

Zarząd PKN ORLEN SA