Nr 57/2000  | 1-08-2000

Zbycie GDR-ów przez Naftę Polską

Zarząd Polskiego Koncernu Naftowego ORLEN S.A. informuje, że otrzymał od Nafty Polskiej S.A. zawiadomienie o zbyciu znacznego pakietu akcji PKN ORLEN S.A. o następującej treści:

Wypełniając postanowienie art. 147 ust.2 ustawy "Prawo o publicznym obrocie papierami wartościowymi" Zarząd Nafty Polskiej S.A. informuje, że w dniu 28 lipca 2000 roku, realizując opcję dodatkowego przydziału zawartą w Międzynarodowej Umowie Gwarancyjnej z dnia 30 czerwca 2000 r., Nafta Polska S.A. zbyła 7.125.000 GDR-ów (reprezentujących 14 250 000 akcji Spółki).

W wyniku powyższej transakcji Nafta Polska S.A. posiada w chwili sporządzenia niniejszego zgłoszenia 75 873 997 akcji nieuprzywilejowanych na okaziciela Spółki PKN ORLEN S.A. oraz równą liczbę głosów na Walnym Zgromadzeniu PKN ORLEN S.A. , co stanowi 18,06 % udziału w kapitale akcyjnym i 18,06 % w ogólnej liczbie głosów na Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy PKN ORLEN S.A.

Zarząd PKN ORLEN SA