Nr 58/2000  | 2-08-2000

Odwołanie od decyzji UOKiK

Zgodnie z art.81 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku Prawo o Publicznym Obrocie Papierami Wartościowymi, Zarząd Polskiego Koncernu Naftowego ORLEN S.A. informuje, iż w dniu 2 sierpnia 2000 r. PKN ORLEN S.A. przesłał do Sądu Antymonopolowego w Warszawie za pośrednictwem Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów - Delegatura w m. st. Warszawie odwołanie od decyzji Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów w Warszawie nr RWA -17/2000 wydanej w dniu 19 lipca 2000r. nakazującej PKN ORLEN S.A. zaniechanie stosowania praktyki monopolistycznej polegającej na nadużywaniu pozycji dominującej na krajowym rynku glikolu monoetylenowego.

O przedmiotowej decyzji UOKiK Spółka informowała komunikatem bieżącym nr 51/2000 z dnia 20 lipca 2000. PKN ORLEN S.A. wnosi do Sądu Antymonopolowego o zmianę zaskarżonej decyzji w całości i umorzenie postępowania administracyjnego w sprawie, ewentualnie, o uchylenie zaskarżonej decyzji i przekazanie sprawy Urzędowi Ochrony Konkurencji i Konsumentów do ponownego rozpatrzenia.

Zarząd PKN ORLEN SA