Nr 66/2000  | 12-10-2000

Uchylenie decyzji UOKiK

Zgodnie z art. 81 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku Prawo o publicznym obrocie papierami wartościowymi, Zarząd Polskiego Koncernu Naftowego ORLEN S.A. informuje, że w dniu 11.10.2000 w Sądzie Antymonopolowym w Warszawie odbyła się rozprawa w sprawie odwołania PKN ORLEN S.A. od Decyzji Prezesa Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów w Warszawie nr DDI /3/2000 z dnia 9 lutego 2000 roku. Sąd Antymonopolowy uchylił Decyzję Prezesa Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów, w której Urząd zarzucał Koncernowi stosowanie praktyki monopolistycznej polegającej na "stosowaniu sposobów kształtowania cen na benzyny i oleje napędowe, które mogą umożliwiać osiąganie nieuzasadnionych korzyści i nakazuje się jej zaniechania poprzez wprowadzenie sposobu kształtowania cen na benzyny i oleje napędowe uwzględniającego zmiany czynników cenotwórczych proporcjonalnie do zmiany ich udziałów w cenie".

Skutkuje to jednocześnie uchyleniem nałożonej kary pieniężnej w wysokości 5 mln złotych, o co wnosił PKN ORLEN S.A.

Zarząd PKN ORLEN SA