Nr 71/2000  | 09-11-2000

Nabycie akcji imiennych w kapitale akcyjnym spółki Z.A. Anwil S.A.

Zarząd Polskiego Koncernu Naftowego ORLEN S.A. informuje o nabyciu w dniu 9 listopada 2000 roku przez PKN ORLEN S.A. od Gminy Miasta Włocławek 443 257 (słownie: czterystu czterdziestu trzech tysięcy dwustu pięćdziesięciu siedmiu) akcji imiennych w kapitale akcyjnym spółki Z.A. ANWIL S.A. reprezentujących łącznie 2,95 % kapitału akcyjnego tej spółki i uprawniających do 2,95 % głosów na Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy Z.A. ANWIL S.A. Cena zakupu wyniosła 12 PLN za jedną akcję. Zakup przedmiotowych akcji spowodował uzyskanie przez PKN ORLEN S.A. 38,35% udziału w kapitale akcyjnym Z.A. ANWIL S.A. Łączna kwota transakcji wyniosła 5 319 084 PLN. Z.A. ANWIL S.A. jest wiodącym przedsiębiorstwem przemysłu chemicznego w Polsce posiadającym 65% udziału w krajowym rynku PCW oraz głównym odbiorcą etylenu produkowanego w kompleksie rafineryjno-petrochemicznym w Płocku.

Raport sporządzono zgodnie z Art.81 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku Prawo o publicznym obrocie papierami wartościowymi (Dz.U.Nr. 118, poz. 754 z późń. zm.).

Zarząd PKN ORLEN SA