Nr 74/2000  | 15-11-2000

Zwołanie ZWZA na 15 grudnia 2000

Zarząd Polskiego Koncernu Naftowego ORLEN Spółka Akcyjna zwołuje Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy na dzień 15 grudnia 2000 roku o godz. 12:00 w Płocku, w siedzibie Spółki w Płocku, przy ul. Chemików 7, w budynku Centrum Administracji, z następującym porządkiem obrad:
 

  1. Otwarcie Zgromadzenia
  2. Wybór Przewodniczącego
  3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał
  4. Przyjęcie porządku obrad
  5. Wybór Komisji Skrutacyjnej
  6. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w składzie Rady Nadzorczej
  7. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany zasad wynagrodzenia dla członków Rady Nadzorczej
  8. Zamknięcie zgromadzenia
     

Zarząd PKN ORLEN SA