Nr 76/2000  | 27-11-2000

Projekty uchwał na NWZA w dniu 15 grudnia 2000 roku.

Zarząd Polskiego Koncernu Naftowego ORLEN SA podaje do wiadomości projekty uchwał, które zamierza przedstawić na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy PKN ORLEN SA w dniu 15 grudnia 2000 roku:

UCHWAŁA NR 1

NADZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA AKCJONARIUSZY POLSKIEGO KONCERNU NAFTOWEGO ORLEN SPÓŁKI AKCYJNEJ

z dnia 15 grudnia 2000 r.

w sprawie odwołania ze składu Rady Nadzorczej

Na podstawie § 8 ust. 2 pkt. 2 Statutu Spółki, Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Polskiego Koncernu Naftowego ORLEN Spółki Akcyjnej postanawia:

§ 1

Odwołać Pana Andrzeja Bańkowskiego ze składu Rady Nadzorczej Polskiego Koncernu Naftowego ORLEN Spółki Akcyjnej.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

UCHWAŁA NR 2
NADZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA AKCJONARIUSZY POLSKIEGO KONCERNU NAFTOWEGO ORLEN SPÓŁKI AKCYJNEJ

z dnia 15 grudnia 2000 r.

w sprawie ustalenia liczby członków Rady Nadzorczej Polskiego Koncernu Naftowego ORLEN Spółki Akcyjnej

Na podstawie §8 ust. 1 Statutu Polskiego Koncernu Naftowego Orlen S.A. i § 14 ust. 1 Regulaminu Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Polskiego Koncernu Naftowego ORLEN Spółki Akcyjnej, Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia:

§ 1

Ustalić .......................... skład Rady Nadzorczej Polskiego Koncernu Naftowego ORLEN Spółki Akcyjnej, w tym dwóch członków Rady Nadzorczej spełniających wymagania określone w § 8 ust. 5 Statutu Spółki oraz jeden członek Rady Nadzorczej wskazany przez Skarb Państwa zgodnie z § 8 ust. 2 pkt. 1 Statutu.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

UCHWAŁA NR 3
NADZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA AKCJONARIUSZY POLSKIEGO KONCERNU NAFTOWEGO ORLEN SPÓŁKI AKCYJNEJ

z dnia 15 grudnia 2000 r.

w sprawie powołania składu do Rady Nadzorczej

Na podstawie § 8 ust. 2 pkt. 2 Statutu Spółki, Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Polskiego Koncernu Naftowego ORLEN Spółki Akcyjnej postanawia:

§ 1

Powołać Panią/Pana .................. do składu Rady Nadzorczej Polskiego Koncernu Naftowego ORLEN Spółki Akcyjnej.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

UCHWAŁA NR 4
NADZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA AKCJONARIUSZY POLSKIEGO KONCERNU NAFTOWEGO ORLEN SPÓŁKI AKCYJNEJ

z dnia 15 grudnia 2000 r.

w sprawie zmiany zasad wynagradzania członków Rady Nadzorczej

Na podstawie § 7 ust. 7 pkt. 4 Statutu Spółki, Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Polskiego Koncernu Naftowego ORLEN Spółki Akcyjnej ustala następujące zasady wynagradzania członków Rady Nadzorczej:

§ 1

1. Miesięczne wynagrodzenie członków Rady Nadzorczej w wysokości ...... przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w sektorze przedsiębiorstw bez wypłat nagród z zysku w czwartym kwartale roku poprzedniego ogłoszonego w czwartym kwartale roku poprzedniego ogłoszonego przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego.

2. Członkowi Rady Nadzorczej przysługuje wynagrodzenie, o którym mowa w pkt. 1 bez względu na częstotliwość formalnie zgłaszanych posiedzeń.

3. Wynagrodzenie nie przysługuje za ten miesiąc, w którym członek Rady Nadzorczej nie był obecny na żadnym z formalnie zwołanych posiedzeń z powodów nieusprawiedliwionych. O usprawiedliwieniu lub nie usprawiedliwieniu nieobecności członka Rady Nadzorczej na jej posiedzeniu decyduje Rada Nadzorcza.

4. Wynagrodzenie, o którym mowa w pkt. 1 jest obliczane proporcjonalnie do ilości dni pełnienia funkcji w przypadku gdy powołanie lub odwołanie nastąpiło w czasie trwania miesiąca kalendarzowego.

5. Wynagrodzenie, o którym mowa w pkt.1 jest wypłacane z dołu, do 10 dnia każdego miesiąca.

6. Wynagrodzenie obciąża koszty działalności Spółki.

7. Spółka pokrywa również koszty poniesione w związku z wykonywaniem przez członków Rady Nadzorczej powierzonych im funkcji, a w szczególności koszty przejazdu z miejsca zamieszkania do miejsca odbycia posiedzenia Rady Nadzorczej i z powrotem, lub koszty wykonywania indywidualnego nadzoru oraz koszty zakwaterowania i wyżywienia.

8. Spółka stosownie do postanowień Art. 13 ust. 7 i w związku z Art. 41 ust. 1 ustawy z dnia 26 lipca 1991r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (jednolity tekst Dz. U. Nr 14 z 2000 r. poz. 176, z późn. zm.), oblicza i pobiera w ciągu roku zaliczki na podatek dochodowy od wynagrodzeń członków Rady Nadzorczej.

9. Wynagrodzenie, o którym mowa w pkt. 1 przysługuje członkom Rady Nadzorczej od dnia .........

§ 2

Tracą moc dotychczasowe zasady wynagradzania członków Rady Nadzorczej.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Raport sporządzono na podstawie § 42 pkt.2 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 22 grudnia 1998 roku w sprawie rodzaju, formy i zakresu informacji bieżących i okresowych oraz terminów ich przekazywania przez emitentów papierów wartościowych dopuszczonych do publicznego obrotu (Dz. U. Nr 163, poz. 1160 z późn. zm.).

Zarząd PKN ORLEN SA