Nr 81/2000  | 12-12-2000

Zmiany w składzie Rady Nadzorczej

Zarząd Polskiego Koncernu Naftowego ORLEN S.A. informuje, że Pan Grzegorz Zarębski, przewodniczący Rady Nadzorczej PKN ORLEN S.A. zgłosił do Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy PKN ORLEN S.A. za pośrednictwem Zarządu PKN ORLEN S.A. prośbę o niezwłoczne odwołanie go ze składu Rady Nadzorczej w związku z powołaniem na Prezesa Zarządu Huty Ostrowiec S.A. Jednocześnie przypominamy, że rezygnację złożył również Pan Andrzej Bańkowski, Sekretarz Rady Nadzorczej PKN ORLEN S.A., który został powołany na stanowisko Dyrektora ds. Systemu Zarządzania Jakością i Środowiskiem. Obie te rezygnacje będą przedmiotem obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy PKN ORLEN S.A. w dniu 15 grudnia 2000 roku.

Raport sporządzono na podstawie § 4 Ust.1 pkt 28 oraz § 33 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 22 grudnia 1998 roku w sprawie rodzaju, formy i zakresu informacji bieżących i okresowych oraz terminów ich przekazywania przez emitentów papierów wartościowych dopuszczonych do publicznego obrotu (Dz. U. Nr 163, poz. 1160 z późn. zm.).

Zarząd PKN ORLEN SA