Nr 84/2000  | 15-12-2000

Zmiany w składzie Rady Nadzorczej

Raport bieżący z 15 grudnia 2000 roku Zarząd Polskiego Koncernu Naftowego ORLEN S.A. informuje, że w dniu 15 grudnia 2000 roku powziął informację, że Pan Janusz Wójcik, w związku z pełnieniem funkcji Członka Zarządu Spółki Niezależny Operator Międzystrefowy Sp. z o.o. w świetle zapisów znowelizowanego kodeksu handlowego wchodzącego w życie 1 stycznia 2001 roku. złożył do Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy PKN ORLEN S.A. rezygnację z funkcji Członka Rady Nadzorczej PKN ORLEN S.A.

Raport sporządzono na podstawie § 4 Ust.1 pkt 28 oraz § 33 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 22 grudnia 1998 roku w sprawie rodzaju, formy i zakresu informacji bieżących i okresowych oraz terminów ich przekazywania przez emitentów papierów wartościowych dopuszczonych do publicznego obrotu (Dz. U. Nr 163, poz. 1160 z późn. zm.).

Zarząd PKN ORLEN SA