Nr 91/2000 | 20-12-2000

Zarejestrowanie spółki ORLEN KolTrans Sp. z o.o.

Zarząd Polskiego Koncernu Naftowego ORLEN S.A. w dniu 19 grudnia powziął informację o zarejestrowaniu przez Sąd Rejonowy w Płocku spółki ORLEN KolTrans Sp. z o.o. z siedzibą w Płocku. Kapitał zakładowy Spółki wynosi 38 498 600 PLN, a PKN ORLEN S.A. objął w Spółce 100% udziałów. Spółka zajmuje się obsługą kolejową punktów załadunkowych i wyładunkowych oraz prowadzi gospodarkę cysternami. Raport sporządzono na podstawie § 4 pkt.1 Ust.1 oraz §6 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 22 grudnia 1998 roku w sprawie rodzaju, formy i zakresu informacji bieżących i okresowych oraz terminów ich przekazywania przez emitentów papierów wartościowych dopuszczonych do publicznego obrotu (Dz. U. Nr 163, poz. 1160 z późn. zm.).

Zarząd PKN ORLEN SA