Nr 93/2000 | 22-12-2000

Umowa na dostawę ropy

Zarząd Polskiego Koncernu Naftowego ORLEN S.A. informuje, że w dniu 21 grudnia 2000 roku PKN ORLEN S.A. zawarł z VEBA Supply & Trading GmbH umowę na dostawy 1.200.000 ton rosyjskiej ropy naftowej REBCO rurociągiem "Przyjaźń". Dostawy realizowane będą w roku 2001. Jest to ok. 8,3% wszystkich planowanych na 2001 rok dostaw ropy. Szacunkowa wartość transakcji wynosi 263.000.000 USD.

Raport sporządzono na podstawie § 4 Ust.1 pkt.3 oraz § 8 Ust. 1 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 22 grudnia 1998 roku w sprawie rodzaju, formy i zakresu informacji bieżących i okresowych oraz terminów ich przekazywania przez emitentów papierów wartościowych dopuszczonych do publicznego obrotu (Dz. U. Nr 163, poz. 1160 z późn. zm.).

Komentarz w sprawie zawierania przez PKN ORLEN S.A. umów na dostawę ropy.

1. Zgodnie z wymogami Ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku Prawo o publicznym obrocie papierami wartościowymi spółka w wypadku zawarcia znaczącej umowy powinna podawać szacunkową wartość transakcji. Ponieważ cena ropy naftowej oparta jest na notowaniach w przyszłości, w momencie zawierania kontraktu nie możliwe jest jej określenie. Historyczne notowania cen ropy naftowej zawierały się pomiędzy 10 a 40 USD za baryłkę. Wartość kontraktów terminowych obliczana jest na podstawie cen bieżących w momencie negocjowania kontraktu i jest wyłącznie wartością szacunkową. W żaden sposób podawana przez nas szacunkowa wartość nie powinna być wykorzystywana w analizach ekonomicznych. W związku z tym analizy ekonomiczne oparte na tych wartościach mogą być obarczane dużym błędem.

2. Cena ropy naftowej w dostawach terminowych jest ustalana na podstawie formuł cenowych określonych w umowie, która odwołuje się do notowań rop wzorcowych w przyszłości na rynkach międzynarodowych.

3. PKN ORLEN najczęściej nabywa rosyjską ropę naftową z opustami cenowymi w stosunku do dolarowych cen rop wzorcowych, które przede wszystkim odzwierciedlają różnice jakościowe pomiędzy rodzajami rop oraz różnice kosztów logistycznych dostaw w stosunku do innych możliwości sprzedaży poszczególnego gatunku, jak również siłę negocjacyjną PKN ORLEN S.A.

4. PKN ORLEN S.A. nie zawiera umów z tzw. "pośrednikami" pobierającymi opłaty za kojarzenie dwóch stron kontraktu, tylko z firmami będącymi właścicielami sprzedawanej ropy, bezpośrednio współpracującymi z jej producentami, co jest ogólnie przyjętą praktyką w światowym (a w szczególności rosyjskim) handlu tym surowcem. Firmy te przyjmują na siebie ryzyko finansowe związane z transakcją, dzięki czemu PKN ORLEN S.A. posiada odroczoną płatność za otrzymaną dostawę bez konieczności wystawiania jakichkolwiek gwarancji zapłaty.

5. Gwarancje dostaw są określane w warunkach umowy i najczęściej są to gwarancje bezpośredniego producenta oraz tzw. "good performance bond".

6. W 2000 roku ok. 87% wszystkich dostaw ropy dostarczono rurociągiem, 10% - droga morską (z późniejszym przeładunkiem w Gdańsku i rurociągiem "Pomorskim" do Płocka) oraz ok. 3% dostarczono drogą kolejową. Transport rurociągowy jest najbardziej ekonomicznym środkiem dostawy tego surowca.

7. Z ok. 13,5 mln t ropy zakupionej przez PKN ORLEN S.A. w 2000 roku 87% to była ropa rosyjska typu REB, 8% - Kaliningradska/Litewska, 3% - Brent Blend oraz inne.

Zarząd PKN ORLEN SA