Nr 19/2001  | 10-04-2001

Nabycie udziałów przez ORLEN Petrogaz Sp. z o.o.

Zarząd Polskiego Koncernu Naftowego ORLEN S.A. przesyła raport korygujący do Raportu Bieżącego nr 19/2001 uzupełniony o dodatkowe informacje.

Zarząd Polskiego Koncernu Naftowego ORLEN S.A. informuje, że ORLEN Petrogaz Płock Sp. z o.o. nabyła w dniu 9 kwietnia 2001 roku 3.675 udziałów w Petrogaz Inowrocław Sp. z o.o. od Inowrocławskich Kopalni Soli Solino S.A. za cenę 1 899 975 PLN, co stanowi 49% kapitału zakładowego spółki i tyle samo głosów na Walnym Zgromadzeniu Wspólników. Źródłem finansowania nabytych aktywów są środki obrotowe ORLEN Petrogaz Płock Sp. z o.o. Wartość ewidencyjna tych aktywów w księgach rachunkowych Inowrocławskich Kopalni Soli Solino S.A. stanowi 1 837 500 PLN. PKN ORLEN S.A. posiada 70,54% udziałów w Inowrocławskich Kopalniach Soli Solino S.A., 51% w Petrogaz Inowrocław Sp. z o.o. oraz 100% w ORLEN Petrogaz Płock Sp. z o.o.

Jednocześnie informujemy, że nie występują żadne powiązania pomiędzy osobami zarządzającymi lub nadzorującymi PKN ORLEN S.A. a osobami zarządzającymi Spółką ORLEN Petrogaz Płock Sp. z o.o. i osobami zarządzającymi Inowrocławskimi Kopalniami Soli Solino S.A.

Powyższa transakcja stanowi kolejny element w procesie restrukturyzacji spółek gazowych w Grupie Kapitałowej PKN ORLEN S.A., o czym informowaliśmy w Raporcie Bieżącym nr 10/01 z dnia 2 lutego 2001 roku, poprzez co charakter tej lokaty określa się na długoterminowy.

Raport sporządzono na podstawie § 4 ust.1 pkt.1 oraz § 6 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 22 grudnia 1998 roku w sprawie rodzaju, formy i zakresu informacji bieżących i okresowych oraz terminów ich przekazywania przez emitentów papierów wartościowych dopuszczonych do publicznego obrotu (Dz. U. Nr 163, poz. 1160 z późn. zm.).