Nr 27/2001  | 15-05-2001

Zmiany w składzie Rady Nadzorczej

Zarząd PKN ORLEN S.A. informuje o następujących zmianach w składzie Rady Nadzorczej Spółki:

W dniu 15 maja 2001 roku, zgodnie z § 8 ust.1 Statutu Spółki, Skarb Państwa powołał w skład Rady Nadzorczej PKN ORLEN S.A. Pana Jarosława Chołodeckiego, odwołując jednocześnie Pana Ludomira Handzla. Jarosław Chołodecki urodził się 9 stycznia 1952 roku w Miliczu. Od 1992 roku do chwili obecnej jest Konsultantem ds. komunikacji społecznej w Programie Partnerstwa dla Samorządu Terytorialnego (LGPP) USAID. Posiada doświadczenie w marketingu, public relations oraz promocji. Z wykształcenia jest magistrem ekonomii, którą ukończył na wrocławskiej Akademii Ekonomicznej. W 1985 roku studiował stosunki międzynarodowe na University of Chicago. W 1998 roku ukończył kurs dla członków rad nadzorczych.

W dniu 15 maja 2001 roku w związku z zakończeniem kadencji Rady Nadzorczej Spółki, ZWZA podjęło uchwały w sprawie ustalenia liczby członków Rady Nadzorczej oraz powołania członków Rady Nadzorczej (pełna treść uchwał - patrz raport bieżący nr 26/2001). Skład Rady Nadzorczej PKN ORLEN S.A. ustala się na 9 osób, w tym 2 członków niezależnych.

Na mocy uchwał ZWZA do składu Rady Nadzorczej powołano:

  1. Pana Andrzeja Hermana na Przewodniczącego
  2. Pana Marcina Giżowskiego - jako członka niezależnego
  3. Pana Marka Wąsowicza - jako członka niezależnego
  4. Panią Kalinę Grześkowiak-Gracz
  5. Pana Jerzego Idzika
  6. Pana Aleksandra Olasa
  7. Pana Szczepana Targowskiego
  8. Pana Stanisława Kondracikowskiego.

Oprócz Pana Jarosława Chołodeckiego oraz Pana Stanisława Kondracikowskiego pozostali członkowie Rady Nadzorczej PKN ORLEN S.A. byli członkami Rady Nadzorczej poprzedniej kadencji. Pan Stanisław Kondracikowski urodził się 12 lutego 1961 roku w Białymstoku. Od 1995 roku do chwili obecnej - Inwestor na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie. W latach 1988-1999 był Wiceprezesem Zarządu, a od 1995 roku również Dyrektorem Finansowym spółki BIAZET S.A. Jest absolwentem Wydziały Administracyjno Ekonomicznego. Ukończył szereg kursów i szkoleń min. w zakresie zarządzania, marketingu, organizacji i finansów.

Raport sporządzono na podstawie § 4 Ust. 1 pkt. 28 oraz § 33 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 22 grudnia 1998 roku w sprawie rodzaju, formy i zakresu informacji bieżących i okresowych oraz terminów ich przekazywania przez emitentów papierów wartościowych dopuszczonych do publicznego obrotu (Dz. U. Nr 163, poz. 1160).

Zarząd PKN ORLEN S.A.