Nr 40/2001  | 02-07-2001

Nabycie akcji spółki El-Dystrybucja

Zarząd Polskiego Koncernu Naftowego ORLEN Spółka Akcyjna informuje, że w dniu 29 czerwca 2001 roku została podpisana warunkowa umowa, której przedmiotem jest nabycie przez PKN ORLEN S.A. 10 (dziesięciu) udziałów spółki El-Dystrybucja Sp. z o.o. w Warszawie od spółki Zespół Elektrowni Pątnów - Adamów - Konin S.A. w Koninie. Wartość transakcji stanowi równowartość w złotych polskich kwoty 1.500 USD, obliczoną wg średniego kursu złotego polskiego w stosunku do dolara amerykańskiego, ogłoszonego przez NBP w dniu 28 czerwca 2001 roku. Przeniesienie własności udziałów spółki El-Dystrybucja Sp. z o.o. na PKN ORLEN S.A. nastąpi pod warunkiem braku sprzeciwu Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumenta na nabycie udziałów przez kupującego. Z chwilą ziszczenia się warunku zawieszającego PKN ORLEN S.A. nabędzie 25% (dwadzieścia pięć procent) kapitału zakładowego spółki El-Dystrybucja Sp. z o.o. w Warszawie.