Nr 52/2001  | 07-08-2001

Zmiany w składzie Zarządu PKN ORLEN SA

Polski Koncernu Naftowy ORLEN Spółka Akcyjna, największa firma rafineryjna i petrochemiczna w Europie środkowowschodniej, informuje, że w dniu 6 sierpnia 2001 roku Rada Nadzorcza PKN ORLEN S.A. powołała Pana Krzysztofa Cetnara dotychczasowego Członka Zarządu - Dyrektora ds. Planowania i Nadzoru Właścicielskiego do pełnienia funkcji Wiceprezesa Zarządu i Dyrektora Ekonomiczno - Finansowego PKN ORLEN S.A. jednocześnie przyjmując rezygnację i odwołując Pana Marka Mroczkowskiego z pełnienia tych funkcji. Pan Marek Mroczkowski pełni obecnie funkcję Prezesa Polkomtel S.A. Pan Krzysztof Piotr Cetnar - lat 34 jest absolwentem Wydziału Fizyki na Uniwersytecie Jagiellońskim w Krakowie. Uzyskał licencje maklera papierów wartościowych oraz doradcy inwestycyjnego. W 1999 r. otrzymał tytuł MBA w ramach studiów zorganizowanych przez Uniwersytet Teesside oraz Szkołę Przedsiębiorczości i Zarządzania Akademii Ekonomicznej w Krakowie. Karierę zawodową rozpoczął jako fizyk w Instytucie Fizyki Jądrowej w Krakowie. Pełnił funkcję Dyrektora Naczelnego, a następnie Dyrektora Inwestycyjnego w Biurze Maklerskim Certus Sp. z o.o. w Krakowie. W latach 1996-99 Dyrektor Finansowy, Członek Zarządu Zakładów Chemicznych Alwernia S.A. Do dnia wykreślenia CPN z rejestru handlowego pełnił funkcję Członka Zarządu - Dyrektora Ekonomiczno - Finansowego CPN. W PKN ORLEN S.A. do dnia 6 sierpnia 2001 roku pełnił funkcję Członka Zarządu i Dyrektora ds. Planowania i Nadzoru Właścicielskiego.

W dniu 6 sierpnia 2001 roku Rada Nadzorcza PKN ORLEN S.A. odwołała z Zarządu Spółki Pana Tadeusza Szczerbę - Dyrektora ds. Integracji w związku z zakończeniem prac nad integracją Petrochemii Płock S.A. i CPN S.A.

Jednocześnie w dniu 6 sierpnia 2001 roku Rada Nadzorcza PKN ORLEN S.A. zatwierdziła plan wieloletni : “ Strategia PKN ORLEN S.A. na lata 2001 - 2005 wraz z perspektywą do roku 2010” obejmujący “Program Rozwoju PKN ORLEN S.A. na lata 2001 - 2010” (Informacja na temat “Programu Rozwoju PKN ORLEN S.A. na lata 2001 - 2010” patrz raport bieżący nr 37/2001 z dnia 28 czerwca 2001 roku).

Raport sporządzono na podstawie §4 ust.1 pkt.28 i 29 oraz §33 i 34 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 22 grudnia 1998 roku w sprawie rodzaju, formy i zakresu informacji bieżących i okresowych oraz terminów ich przekazywania przez emitentów papierów wartościowych dopuszczonych do publicznego obrotu (Dz. U. Nr 163, poz. 1160 z późn. zm.) oraz Art. 81 ust. 1 pkt. 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. - Prawo o publicznym obrocie papierami wartościowymi (Dz. U. Nr 118, poz. 754 z późn. zmianami).