Nr 53/2001  | 14-08-2001

Uchylenie decyzji UOKiK

Polski Koncernu Naftowy ORLEN Spółka Akcyjna, największa firma rafineryjna i petrochemiczna w Europie środkowowschodniej, informuje, że Sąd Antymonopolowy na rozprawie w dniu 13 sierpnia 2001 roku uchylił w całości decyzję nr RWA- 17/2000 Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów z dnia 19 lipca 2000 roku zarzucającą Koncernowi stosowanie praktyk monopolistycznych w zakresie kształtowania cen glikolu monoetylenowego i płynu do chłodnic Petrygo oraz nakładającą na Koncern karę pieniężną w wysokości 40 mln zł (o przedmiotowej decyzji UOKiK spółka PKN ORLEN S.A. informowała w raporcie bieżącym nr 51/2000 z dnia 20 lipca 2000 roku).

Sąd Antymonopolowy na rozprawie w dniu 13 sierpnia 2001 roku w pełni podzielił zarzuty podniesione w odwołaniu PKN ORLEN S.A.. Podstawą uchylenia decyzji było rażące naruszenie przepisów postępowania, błędy formalne decyzji i wadliwie skonstruowana sentencja decyzji: brak wykazania praktyki monopolistycznej. W szczególności UOKiK nie udowodnił osiągania przez PKN ORLEN S.A nieuzasadnionych korzyści wskutek prowadzonej polityki cenowej na glikol monoetylenowy oraz płyn niezamarzający.

Raport sporządzono na podstawie art. 81 ust. 1 pkt. 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. - Prawo o publicznym obrocie papierami wartościowymi (Dz. U. Nr 118, poz. 754 z późn. zmianami).