Nr 70/2001  | 04-10-2001

Ogłoszenie upadłości Dromech SA

Zarząd Polskiego Koncernu Naftowego ORLEN Spółka Akcyjna informuje, że w dniu 4 października 2001 roku Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy, Sąd Gospodarczy XVII Wydział Gospodarczy ds. upadłościowo - układowych, ul. Świętokrzyska 12, 00-916 Warszawa, rozpatrzył wniosek w sprawie: sygn. akt XVII-ukł-80/01/P. dotyczący otwarcia postępowania układowego (o czym informowaliśmy w raporcie bieżącym nr 56 z dnia 16 sierpnia 2001 roku), złożonego przez BHT Dromech S.A. i postanowił odrzucić wniosek o układ i ogłosił upadłość BHT Dromech S.A. Z dniem 4 października 2001 roku Sąd wyznaczył również Syndyka Józefa Syska.

Raport sporządzono na podstawie § 4 Ust. 1 pkt.30 oraz § 35 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 22 grudnia 1998 roku w sprawie rodzaju, formy i zakresu informacji bieżących i okresowych oraz terminów ich przekazywania przez emitentów papierów wartościowych dopuszczonych do publicznego obrotu (Dz. U. Nr 163, poz. 1160 z późn. zm.).

Zarząd PKN ORLEN S.A.