Nr 79/2001  | 07-11-2001

Zwołanie NWZA na 21 lutego 2002 roku

Zarząd Polskiego Koncernu Naftowego ORLEN Spółka Akcyjna informuje, że działając na podstawie art. 399 § 1 w związku z art. 400 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 7 ust. 4 Statutu Spółki, zwołuje Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Polskiego Koncernu Naftowego ORLEN Spółka Akcyjna na dzień 21 lutego 2002 roku., godz. 11.00 w Płocku, w Domu Technika przy ulicy Kazimierza Wielkiego 41, z następującym porządkiem obrad:

Otwarcie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

Wybór Przewodniczącego.

Stwierdzenie prawidłowości zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał.
 

  1. Przyjęcie porządku obrad.
  2. Wybór Komisji Skrutacyjnej.
  3. Podjęcie uchwał w sprawie wyrażenia zgody na rozporządzanie (zbycie lub wydzierżawienie) zorganizowanymi częściami przedsiębiorstwa Spółki.
  4. Podjęcie uchwał w sprawie nabycia i zbycia przez Spółkę nieruchomości lub udziału w nieruchomości.
  5. Zmiany w składzie Rady Nadzorczej Polskiego Koncernu Naftowego ORLEN Spółka Akcyjna.
  6. Zamknięcie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Raport sporządzono na podstawie § 42 pkt.1 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 22 grudnia 1998 roku w sprawie rodzaju, formy i zakresu informacji bieżących i okresowych oraz terminów ich przekazywania przez emitentów papierów wartościowych dopuszczonych do publicznego obrotu (Dz. U. Nr 163, poz. 1160 z późn. zm.).

Zarząd PKN ORLEN S.A.