Nr 84/2001  | 20-11-2001

Sprzedaż udziałów El-Dystrybucja

Zarząd Polskiego Koncernu Naftowego ORLEN Spółka Akcyjna informuje, iż w dniu 20 listopada 2001 roku, została podpisana umowa sprzedaży udziałów, na mocy której Polski Koncern Naftowy ORLEN S.A. sprzedał na rzecz spółki Energia S.A. z siedzibą w Warszawie wszystkie posiadane przez siebie udziały w kapitale zakładowym spółki El-Dystrybucja Sp. z o.o. w Warszawie, tj. 10 udziałów o wartości nominalnej 100 złotych każdy, stanowiących 25% w kapitale zakładowym spółki El-Dystrybucja Sp. z o.o. w Warszawie, za cenę łączną 400.000 (czterystu tysięcy) złotych.

Raport sporządzono na podstawie § 4 Ust. 1 pkt.1 oraz § 6 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 22 grudnia 1998 roku w sprawie rodzaju, formy i zakresu informacji bieżących i okresowych oraz terminów ich przekazywania przez emitentów papierów wartościowych dopuszczonych do publicznego obrotu (Dz. U. Nr 163, poz. 1160 z późn. zm.).

Zarząd PKN ORLEN S.A.