Nr 85/2001  | 26-11-2001

Zmiany w składzie Rady Nadzorczej

Zarząd Polskiego Koncernu Naftowego ORLEN Spółka Akcyjna (PKN ORLEN S.A.) w dniu 26 listopada 2001 roku powziął informację, iż zgodnie z par. 8 ust.1 Statutu Spółki, Skarb Państwa powołał w skład Rady Nadzorczej PKN ORLEN S.A. Pana Sławomira Golonkę, odwołując jednocześnie Pana Andrzeja Tuszyńskiego. Pan Sławomir Golonka urodził się 20 sierpnia 1955 roku w Tarnowie. Ukończył Szkołę Główną Planowania i Statystyki w Warszawie (obecnie Szkoła Główna Handlowa) na Wydziale Handlu Zagranicznego. Aktualnie pracuje jako doradca BRE Bank S.A. Poprzednio był Wiceprezesem Zarządu, Dyrektorem ds. Marketingu i Sprzedaży Polkomtel S.A., operatora sieci Plus GSM. W latach 1989-1996 był prokurentem, a następnie Wiceprezesem Zarządu w Brinkmann & Lendwehrmen Investment Banking, następnie Management Focus, International Consulting Group. Swoją karierę zawodową rozpoczął w 1980 roku. Obecnie jest Przewodniczącym Rady Nadzorczej NFI Jupiter S.A., a wcześniej był członkiem Rad Nadzorczych m.in. w Rafinerii Gdańskiej S.A., CPN S.A., APC Metalchem. Pan Sławomir Golonka nie wykonuje żadnej działalności konkurencyjnej w stosunku do Polskiego Koncernu Naftowego ORLEN S.A. Liczba Członków Rady Nadzorczej Polskiego Koncernu Naftowego ORLEN S.A. pozostaje niezmieniona i wynosi 9 osób. Podstawa prawna: Raport sporządzono na podstawie § 4 Ust. 1 pkt. 28 oraz 29 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 22 grudnia 1998 roku w sprawie rodzaju, formy i zakresu informacji bieżących i okresowych oraz terminów ich przekazywania przez emitentów papierów wartościowych dopuszczonych do publicznego obrotu (Dz. U. Nr 163, poz. 1160 z późn. zm.).