Nr 87/2001  | 29-11-2001

Postępowanie likwidacyjne ORLEN Petrogaz Nowa Brzeźnica

Zarząd Polskiego Koncernu Naftowego ORLEN Spółka Akcyjna (“Polski Koncern Naftowy ORLEN S.A.”) informuje, że w dniu 29 listopada 2001 roku został złożony do Sądu Rejonowego dla Łodzi - Śródmieścia w Łodzi Sąd Gospodarczy XX Wydział KRS I sekcja, wniosek o otwarcie postępowania likwidacyjnego spółki ORLEN Petrogaz Nowa Brzeźnica Sp. z o.o. Likwidatorem spółki został Pan Marek Ziach. Udział Polskiego Koncernu Naftowego ORLEN S.A. w spółce stanowi 51,99 % udziałów. Likwidacja mieści się w ramach programu restrukturyzacyjnego Grupy Kapitałowej PKN ORLEN S.A. w tym struktury dystrybucji gazu płynnego.

Raport sporządzono na podstawie § 4 ust. 1 pkt.30 oraz § 35 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 22 grudnia 1998 roku w sprawie rodzaju, formy i zakresu informacji bieżących i okresowych oraz terminów ich przekazywania przez emitentów papierów wartościowych dopuszczonych do publicznego obrotu (Dz. U. Nr 163, poz. 1160 z późn. zm.).