Nr 17/2002  | 08-02-2002

Zmiany w Zarządzie PKN ORLEN SA

Rada Nadzorcza Polskiego Koncernu Naftowego ORLEN Spółka Akcyjna na posiedzeniu w dniu dzisiejszym odwołała pana Andrzeja Modrzejewskiego ze stanowiska Prezesa Zarządu, Generalnego Dyrektora.
Jako przyczyny odwołania podano: malejącą zdolność Prezesa do kierowania Spółką, w związku z utratą zaufania głównych akcjonariuszy oraz istotnie pogarszające się wyniki finansowo-ekonomiczne Spółki.

Rada Nadzorcza oświadczyła, że podjęta dziś decyzja o odwołaniu nie ma żadnego związku z informacjami prasowymi na temat wczorajszego zatrzymania Prezesa Andrzeja Modrzejewskiego przez organa śledcze.

Ponadto Rada Nadzorcza odwołała pana Jarosława Tyca ze stanowiska Wiceprezesa Zarządu, Dyrektora Handlu Detalicznego w związku z wnioskiem Ministra Skarbu Państwa z dnia 8 lutego 2002 o odwołanie na podstawie par. 9 ust. 1 pkt 3 Statutu PKN ORLEN S.A. oraz pana Andrzeja Drętkiewicza ze stanowiska Członka Zarządu, Dyrektora Handlu Hurtowego.

Z dniem 8 lutego 2002 roku Rada Nadzorcza PKN ORLEN S.A. powołała na stanowisko Prezesa Zarządu, Generalnego Dyrektora pana Zbigniewa Wróbla, pana Sławomira Golonkę na stanowisko Wiceprezesa Zarządu oraz pana Andrzeja Ernesta Macenowicza na stanowisko Członka Zarządu.

W związku z powołaniem na stanowisko Wiceprezesa Zarządu pan Sławomir Golonka został odwołany ze składu Rady Nadzorczej PKN ORLEN S.A. Z dniem 8. lutego 2002 r. Minister Skarbu Państwa powołał w skład Rady Nadzorczej PKN ORLEN S.A. pana Grzegorza Mroczkowskiego.

Pan Zbigniew Wróbel, lat 49, jest absolwentem Wydziału Chemii Politechniki Śląskiej - specjalność: Przeróbka Ropy Naftowej i Węgla. W latach 1982-86 pełnił funkcję Dyrektora Generalnego Studenckiego Biura Podróży "Almatur". Był Członkiem Kierownictwa Polskich Linii Lotniczych "LOT" oraz Dyrektorem Generalnym Biura Podróży "LOT Air Tours" (1986-91). W latach 1991-93 pełnił funkcję Dyrektora Sprzedaży i Dystrybucji Philip Morris Poland. W roku 1993 został powołany na stanowisko Dyrektora Sprzedaży i Dystrybucji PepsiCo Trading Poland. Od roku 1996 do chwili obecnej pełni funkcję Wiceprezesa ds. Rozwoju Korporacji w PepsiCo Europa Wschodnia. Pan Zbigniew Wróbel jest również Prezesem Polskiej Federacji Producentów Żywności (od 1995 r.), Założycielem i Prezesem Stowarzyszenia Wytwórców Produktów Markowych Promarka (od 1997 r.), Wiceprezesem Unii Europejskich Stowarzyszeń Wytwórców Napojów Bezalkoholowych - UNESDA-CISDA w Brukseli (od 1998 r.), wiceprezesem World Federation of Advertisers - WFA w Brukseli (od 2000 r.) oraz Członkiem Zarządu Association des Internationales de Marque - AIM w Brukseli (od 1997 r.) Pan Zbigniew Wróbel jest od roku 2001 Członkiem Rad Nadzorczych spółek: Okocim S.A. i Inteligo Financial Services Sp. z o.o.

Pan Andrzej Ernest Macenowicz, lat 54, ukończył Akademię Rolniczą w Krakowie oraz podyplomowe studia menedżerskie z zakresu Zarządzania i Organizacji Pracy. Pan Andrzej Macenowicz ukończył asystenckie studia przygotowawcze w Akademii Rolniczej w Krakowie. W latach 1973-80 był pracownikiem polskich organizacji młodzieżowych. Pełnił funkcje Doradcy Ministra Spraw Zagranicznych, Sekretarza Ambasady RP w Hadze (1980-94), Dyrektora Generalnego Gabinetu Prezesa Rady Ministrów (1995-96) oraz Podsekretarza Stanu w Kancelarii Prezesa Rady Ministrów (1996-97). Od 1997 r. do chwili obecnej zajmuje stanowisko Dyrektora w spółce NAFTOBAZY Sp. z o.o. Był członkiem Rad Nadzorczych CPN S.A. (1996-97), CENZIN S.A. (1996-97), Budimex S.A. (2001-02). Obecnie jest Przewodniczącym Rady Nadzorczej Przedsiębiorstwa Eksploatacji Rurociągów Naftowych S.A. Pan Grzegorz Mroczkowski, lat 41, ukończył Wydział Mechaniczny Technologiczny Politechniki Warszawskiej oraz podyplomowe studia menedżerskie na Wydziale Organizacji i Zarządzania Uniwersytetu Warszawskiego. Pan Grzegorz Mroczkowski był właścicielem Zakładu Produkcji metalowej w Żyrardowie (1988-90), Zakładu P.M. "STALDREW" w Postelniku (1990-91) oraz GDM-YACHT w Warszawie (1992-95). Pełnił funkcje konstruktora - szefa serwisu w SCANVAEGT-INTERTEXT w Warszawie (1993-94), Zastępcy Dyrektora PP POLEXPO w Warszawie (1994-95), Zastępcy Dyrektora OFFICE BISINESS SERVICE w Warszawie (1995). W latach 1992-96) był Menadżerem Projektu w Fundacji Współpracy Polsko-Niemieckiej. Pełnił funkcje Wicedyrektora w Ministerstwie Przekształceń Własnościowych (1995-97), Wicedyrektora Departamentu Nadzoru Właścicielskiego MSP (1997) oraz Dyrektora Departamentu Finansów Skarbu Państwa w MSP (1997-2001). Od roku 2001 jest Dyrektorem Departamentu Restrukturyzacji i Pomocy Publicznej Ministerstwa Skarbu Państwa.

Pan Sławomir Golonka, lat 46, ukończył Szkołę Główną Planowania i Statystyki w Warszawie (obecnie Szkoła Główna Handlowa) na Wydziale Handlu Zagranicznego. Aktualnie pracuje jako doradca BRE Bank S.A. Poprzednio był Wiceprezesem Zarządu, Dyrektorem ds. Marketingu i Sprzedaży Polkomtel S.A., operatora sieci Plus GSM. W latach 1989-1996 był prokurentem, a następnie Wiceprezesem Zarządu w Brinkmann & Lendwehrmen Investment Banking, następnie Management Focus, International Consulting Group. Swoją karierę zawodową rozpoczął w 1980 roku. Obecnie jest Przewodniczącym Rady Nadzorczej NFI Jupiter S.A., a wcześniej był członkiem Rad Nadzorczych m.in. w Rafinerii Gdańskiej S.A., CPN S.A., APC Metalchem.

Nowopowołani Członkowie Zarządu oraz Rady Nadzorczej poza przedsiębiorstwem emitenta nie wykonują innej działalności konkurencyjnej ani też nie są wspólnikami konkurencyjnej spółki cywilnej, osobowej, nie są też członkami organu konkurencyjnej spółki kapitałowej oraz nie figurują w rejestrze dłużników niewypłacalnych, prowadzonym na podstawie ustawy o KRS.