Nr 24/2002  | 22-02-2002

Wyrok Sądu Najwyższego

Zarząd Polskiego Koncernu Naftowego ORLEN S.A. informuje, że w dniu 21 lutego 2002 roku Sąd Najwyższy ogłosił wyrok w sprawie sygn. akt: I CKN 1041/99, którym oddalił kasację Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów (UOKiK) oraz Polskiej Izby Paliw Płynnych (PIPP) od wyroku Sądu Antymonopolowego w Warszawie z dnia 23 czerwca 1999 roku.

W zaskarżonym przez UOKiK oraz PIPP wyroku, Sąd Antymonopolowy uchylił decyzję UOKiK z dnia 11 grudnia 1998 roku, wydaną na wniosek PIPP, nakazującą Petrochemii Płock S.A. (obecnie Polski Koncern Naftowy ORLEN SA) zaniechania stosowania praktyki sprzedaży paliw płynnych po jednakowej cenie w Płocku i w Biurach Handlowych PKN ORLEN S.A.

Sąd podkreślił, iż mimo posiadania przez Polski Koncern Naftowy ORLEN S.A. pozycji dominującej na rynku paliw płynnych oraz faktu, iż Polski Koncern Naftowy ORLEN S.A. działa na rynkach produkcji, sprzedaży hurtowej i detalicznej, to sposób ustalania cen hurtowych przez Koncern nie narusza postanowień ustawy antymonopolowej.