Nr 26/2002  | 22-02-2002

Zmiany w składzie Rady Nadzorczej PKN ORLEN SA

Zarząd Polskiego Koncernu Naftowego ORLEN S.A. informuje, iż Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Polskiego Koncernu Naftowego ORLEN Spółka Akcyjna na posiedzeniu w dniu 21 lutego 2002 roku odwołała ze składu Rady Nadzorczej:
 

 1. Jerzego Idzika
 2. Marcina Giżewskiego
 3. Marka Wąsowicza
 4. Kalinę Grześkowiak-Gracz
 5. Stanisława Kondracikowskiego
 6. Aleksandra Olasa
 7. Szczepana Targowskiego


Z dniem 21 lutego 2002 roku Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Polskiego Koncernu Naftowego ORLEN Spółka Akcyjna powołało w skład Rady Nadzorczej:
 

 1. Edwarda Grzywę
 2. Andrzeja Kratiuka
 3. Macieja Giereja
 4. Krzysztofa Kluzka
 5. Ryszarda Ławniczaka
 6. Krzysztofa Szlubowskiego
 7. Jana Wagę
   

Pan Edward Grzywa, lat 69, ukończył studia w Moskwie (Technologia Chemiczna i Automatyka Przemysłu Chemicznego) i w Londynie (Technologia Polimerów). Od 1957 roku zatrudniony w Zakładach Chemicznych Oświęcim, kolejno jako: inżynier inwestycji, pracownik badawczy, kierownik Zakładu Badawczego. Ponadto Pan Grzywa był kolejno dyrektorem Instytutu Ciężkiej Syntezy organicznej, dyrektorem Departamentu Postępu i Techniki w Ministerstwie Przemysłu Chemicznego, dyrektorem Instytutu Przemysłu Organicznego w Warszawie, dyrektorem Instytutu Chemii Przemysłowej, Vice- i Ministrem Przemysłu Chemicznego i Lekkiego. Obecnie jest kierownikiem Zakładu Badawczego Polimerów i Materiałów dla Medycyny w Instytucie Chemii Przemysłowej. Kilkanaście lat był członkiem najwyższych władz Międzynarodowej Unii Chemii Czystej i Stosowanej. Od 1973 roku jest profesorem na Wydziale Chemicznym Politechniki Warszawskiej. W latach 1996-98 był członkiem Rady Nadzorczej Firmy Chemicznej “Dwory”. Publicysta, 4-krotny laureat Nagrody Państwowej.

Pan Andrzej Kratiuk, lat 46, absolwent Wydziału Handlu Zagranicznego Szkoły Głównej Handlowej oraz Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego. Od 1990 roku Pan Kratiuk jest Ekspertem Izby Inwestorów Zagranicznych, a od 1991 roku Prezesem Zarządu Kancelarii Prawnej KNS Sp. z o.o. W latach 1994-98 był Przewodniczącym Rady Nadzorczej Rolimpex S.A., w latach 1994-97 członkiem Rady Nadzorczej BIG S.A., w latach 1993-97 szefem Zespołu Doradców Ministra Przekształceń Własnościowych, w latach 1993-94 członkiem Zespołu Doradców Ministra Finansów oraz członkiem Grupy Doradczej Urzędu Rady Ministrów, a w latach 1997-98 był członkiem Rady Nadzorczej Agencji Rozwoju Przemysłu SA. Od 1998 roku Pan Kratiuk jest Partnerem Zarządzającym w Kancelarii Prawniczej A. Całus, A. Kratiuk, M. Szmelter i Wspólnicy Spółka Komandytowa. Ponadto Pan Kratiuk odbył praktyki zagraniczne w Deutsche Bank Dusseldorf oraz Tanneco Deutschland Dusseldorf.

Pan Maciej Gierej, 46 lat, doktor nauk technicznych w Instytucie Inżynierii Chemicznej i Procesowej Politechniki Warszawskiej. Od listopada 2001 roku do chwili obecnej Pan Gierej jest Prezesem Zarządu Nafty Polskiej S.A. W okresie od listopada 2000 roku do maja 2001 roku był członkiem Zarządu odpowiedzialnym za restrukturyzację sektora naftowego. Poprzednio pełnił funkcję dyrektora Biura Zarządu oraz kierował prywatyzacją DEC Sp. z o.o. Był przewodniczącym rad nadzorczych: Rafinerii Czechowice S.A., Zakładów Azotowych Puławy S.A., Rafinerii Nafty Glimar S.A., Tarchomińskich Zakładów Farmaceutycznych Polfa S.A., a także członkiem Rady Nadzorczej Naftobaz Sp. z o.o. Jest współautorem m. in. projektu ustawy o zapasach obowiązkowych paliw. Pan Gierej jest autorem wielu opracowań, patentów, wzorów użytkowych, opinii technicznych. W latach 1981-1990 asystent, a następnie do 1997 roku adiunkt na Wydziale Inżynierii Chemicznej i Procesowej Politechniki Warszawskiej. Dwukrotny Prodziekan ds. Studenckich. W latach 1991-1997 Prezes Chemosa Sp. z o.o. Laureat nagród NOT oraz Ministra Edukacji Narodowej.

Pan Krzysztof Kluzek, lat 44, absolwent Politechniki Warszawskiej, Wydział Inżynierii Produkcji. W latach 2001 - 2002 był członkiem Zarządu PZU S.A. Centrala. W latach 1998-2000 pełnił kolejno funkcje eksperta, głównego specjalisty, pełnomocnika zarządu ds. inwestycji komercyjnych w PZU Development (Grupa Kapitałowa PZU). W latach 1998-99 Konsultant ds. Inwestycji w Grupie Inwestycyjnej Centrum (Grupa Kapitałowa PZU). Ponadto Pan Kluzek był doradcą Sekretarza Generalnego ds. Inwestycji Własnych oraz związanych z organizacją Igrzysk Olimpijskich w Polsce w Polskim Komitecie Olimpijskim. Był dyrektorem firmy Profus Management zajmującej się handlem hurtowym, a w latach 1994-96 doradcą technicznym i dyrektorem handlowym w Teoma Sp. z o.o. Ponadto pełnił funkcje dyrektora Składu Celnego w Adara Sp. z o.o. oraz był doradcą Prezesa Tesa Telekomunikacyjna Sp. z o.o.

Pan Ryszard Ławniczak, lat 62, Profesor Nauk Ekonomicznych na Akademii Ekonomicznej w Poznaniu, specjalista w zakresie międzynarodowych stosunków gospodarczych, korporacji międzynarodowych i globalizacji. Pan Ławniczak odbył wiele stypendiów zagranicznych, m. in. w Norwegii i RFN. Ponadto wykładał ekonomię na University of Melbourne w Australii. Od 1994 roku do dziś jest Przewodniczącym oraz członkiem rad nadzorczych spółek Skarbu Państwa oraz spółek prawa handlowego. W latach 1995-1998 był ekspertem i konsultantem Ministerstwa Gospodarki oraz Ministerstwa Spraw Zagranicznych. W latach 1996-1997 był doradcą Ministra Finansów oraz konsultantem Prezesa Rady Ministrów. Od 1995 roku do dziś Pan Ławniczak jest członkiem Rady Strategii Społeczno - Gospodarczej przy Urzędzie Rady Ministrów. Od 1997 roku do dziś jest doradcą Prezydenta RP, a od 1998 sekretarzem Zespołu Społecznych Doradców Ekonomicznych Prezydenta RP oraz przedstawicielem Prezydenta RP w Komisji Nadzoru Bankowego.

Pan Krzysztof Szlubowski, lat 49, doktor nauk humanistycznych, absolwent Wydziału Dziennikarstwa i Nauk Politycznych Uniwersytetu Warszawskiego. W roku 1992 roku odbył staż habilitacyjny na Akademii Zarządzania w Katedrze Public Relations i Promocji Korporacji. Od lutego 2001 roku rzecznik prasowy w Mazowieckiej Kasie Chorych. W latach 1998-2000 Pan Szlubowski był kierownikiem Biura Promocji i Marketingu w PBK Ochrona S.A. Ponadto pełnił funkcję wicedyrektora Biura w Ministerstwie Spraw Wewnętrznych i Administracji (1997 rok), był doradcą Ministra w Urzędzie Rady Ministrów (1996), dyrektorem ds. Eksportu oraz Dyrektorem Przedstawicielstwa Zagranicznego w przedsiębiorstwie MarcPol. W latach 1990-92 był przedstawicielem warszawskiego Towarzystwa Wspierania Inicjatyw Gospodarczych. W latach 1979-80 starszy asystent na Politechnice Warszawskiej, a w latach 1976-79 stażysta i doktorant na Uniwersytecie Warszawskim.

Pan Jan Waga, lat 52, inżynier rolnictwa, absolwent Wyższej Szkoły Rolniczej w Krakowie. W 1972 roku odbył staż na Uniwersytecie w Wageningen w Holandii. W 1983 roku ukończył podyplomowe studia organizacji i zarządzania. W 1991 roku został wytypowany i odbył - zorganizowane w ramach programu pomocy Urzędu Kanclerskiego Republiki Federalnej Niemiec - szkolenie kadry kierowniczej w zakresie zarządzania gospodarką rynkową. Bezpośrednio po studiach podjął pracę w Rolniczym Zakładzie Doświadczalnym w Smiłowicach w województwie katowickim. Następnie pracował w instytucjach związanych z rolnictwem i handlem wiejskim, m. in. kierował Wojewódzkim Związkiem Gminnych Spółdzielni Samopomoc Chłopska w Katowicach, który wówczas był największą w Polsce organizacją handlu wiejskiego. W 1989 został wybrany na wiceprezesa ds. finansowych Centralnego związku Spółdzielni Samopomoc Chłopska w Warszawie. Następnie był prezesem Zarządu Polcoop S.A., prezesem Zarządu Euro Agro Centrum S.A. Od lipca 1997 roku Pan Waga jest prezesem Zarządu Kulczyk Holding S.A. Pan Jan Waga jest wiceprzewodniczącym Rady Nadzorczej Towarzystwa Ubezpieczeń i Reasekuracji WARTA S.A., przewodniczącym Rady Nadzorczej PTK Centertel Sp. z o.o., Powszechnego Towarzystwa Emerytalnego DOM S.A., Mobitel Sp. z o.o., Euro Invest Sp. z o.o., Energia S.A. Jest także członkiem rad nadzorczych, m. in. Autostrady Wielkopolskiej S.A., Kompanii Piwowarskiej S.A., Skody Auto Polska S.A. Od lipca 2000 roku jest członkiem Zarządu Tele-Invest S.A.

Nowopowołani członkowie Rady Nadzorczej poza przedsiębiorstwem emitenta nie wykonują innej działalności konkurencyjnej ani też nie są wspólnikami konkurencyjnej spółki cywilnej, osobowej, nie są też członkami organu konkurencyjnej spółki kapitałowej oraz nie figurują w rejestrze dłużników niewypłacalnych, prowadzonym na podstawie ustawy o KRS.