Nr 36/2002  | 19-03-2002

Objęcie 3000 udziałów ORLEN Petrogaz Płock

Polski Koncern Naftowy ORLEN Spółka Akcyjna (PKN ORLEN) informuje, że w dniu 19 marca 2002 roku PKN ORLEN złożył oświadczenie o objęciu 3.000 udziałów o wartości nominalnej 1.000 złotych każdy spółki ORLEN Petrogaz Płock Sp. z o.o. z siedzibą w Płocku w związku z podwyższeniem kapitału zakładowego spółki z kwoty 21.823.000 złotych o kwotę 3.000.000 złotych do kwoty 24.823.000 złotych. Podwyższony kapitał zostanie pokryty wkładem niepieniężnym w postaci 16.000 udziałów w spółce ORLEN Petrogaz Wrocław Sp. z o.o. z siedzibą we Wrocławiu o łącznej wartości nominalnej 1.600.000 złotych oraz 140 udziałów w Petrogaz Łapy Sp. z o.o. z siedzibą w Łapach o łącznej wartości nominalnej 1.400.000 złotych, wartość ewidencyjna zbywanych udziałów równa się wartości nominalnej. PKN ORLEN posiada 100% udziałów spółki ORLEN Petrogaz Płock Sp. z o.o. Do chwili zbycia udziałów PKN ORLEN posiadał 51,61% udziałów spółki ORLEN Petrogaz Wrocław Sp. z o.o. (pozostałe 48,39% posiada Eco-Gaz Sp. z o.o.) oraz 39,55 % udziałów spółki Petrogaz Łapy Sp. z o.o. (pozostałe posiadają: ORLEN Petrogaz Płock Sp. z o.o. - 50,84% oraz Zakłady Naprawy Taboru Kolejowego Łapy S.A. - 9,61%). Po dokonaniu podwyższenia PKN ORLEN nie będzie posiadał żadnych udziałów w ORLEN Petrogaz Wrocław Sp. z o.o. i Petrogaz Łapy Sp. z o.o.

Kryterium będące podstawą uznania aktywów za aktywa o znacznej wartości - przedmiotowe udziały stanowią co najmniej 20% kapitału zakładowego ORLEN Petrogaz Wrocław Sp. z o.o. oraz Petrogaz Łapy Sp. z o.o.

Jednocześnie informujemy, że nie występują żadne powiązania pomiędzy osobami zarządzającymi lub nadzorującymi PKN ORLEN a osobami zarządzającymi Spółką ORLEN Petrogaz Płock Sp. z o.o. , spółką ORLEN Petrogaz Wrocław Sp. z o.o. oraz spółką Petrogaz Łapy Sp. z o.o.

Ww. transakcja mieści się w ramach programu restrukturyzacyjnego Grupy Kapitałowej PKN ORLEN S.A. w tym struktury dystrybucji gazu płynnego.

Raport sporządzono na podstawie § 5 Ust. 1 pkt.1 oraz § 7 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 16 października 2001 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych (Dz. U. Nr 139, poz. 1569).