Nr 37/2002  | 26-03-2002

Podwyższenie kapitału zakładowego w Petro-Oil

Polski Koncern Naftowy ORLEN S.A. informuje co następuje: Zarząd Rafinerii Trzebinia S.A. w dniu 25 marca powziął informację o zarejestrowaniu w dniu 25 marca 2002 roku przez Sąd Rejonowy dla Krakowa-Śródmieścia w Krakowie, XI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, podwyższenia kapitału zakładowego spółki Petro-Oil Sp. z o.o. Dotychczasowy kapitał zakładowy spółki Petro-Oil Sp. z o.o. o wartości 14 000 000 zł został podwyższony o 29 558 udziałów o wartości 1 000 zł każdy do kwoty 43 558 000 zł. Udziały w podwyższonym kapitale zostały pokryte w całości przez Rafinerię Trzebinia S.A. aportem w postaci zorganizowanej części przedsiębiorstwa (wytwórnia olejów smarowych) o wartości 23 719 000 zł i gotówką w kwocie 5 839 000 zł. Ostatecznie kapitał zakładowy Petro-Oil Sp. z o.o. wynosi 43 558 000 zł i dzieli się na 43 558 udziałów o wartości nominalnej 1 000 zł każdy. Po podwyższeniu kapitału zakładowego spółki Petro-Oil Sp. z o.o. udział Rafinerii Trzebinia S.A. w kapitale zakładowym spółki wynosi 75,58%.

Pozostałe udziały posiadają:

  • Rafineria Nafty Jedlicze S.A. 7,71%
  • Rafineria Czechowice S.A. 7,71%
  • PKN ORLEN S.A. 9,00%

Każdy udział daje prawo jednego głosu na Zgromadzeniu Wspólników.

Przedmiotem działalności Petro-Oil Sp. z o.o. jest wytwarzanie i sprzedaż olejów smarowych. Wartość księgowa aktywów Rafinerii Trzebinia S.A. wniesionych na podwyższenie kapitału zakładowego Petro-Oil Sp. z o.o. wynosi 22 722 675,46 zł plus gotówka 5 839 000 zł. Wartość księgowa, która zostanie ujawniona w księgach rachunkowych Petro-Oil Sp. z o.o. wynosi 23 719 000 zł i została określona wg metody dochodowej plus gotówka 5 839 000 zł.

Przedmiotowe podwyższenie kapitału wynika z programu konsolidacji aktywności olejowych w Grupie PKN ORLEN S.A.