Nr 38/2002  | 12-04-2002

Polkomtel - zmiany w zarządzie

Polski Koncern Naftowy ORLEN Spółka Akcyjna w dniu 12 kwietnia powziął informację, iż w dniu 12 kwietnia 2002 roku Rada Nadzorcza spółki Polkomtel S.A. odwołała z funkcji Prezesa Zarządu Pana Marka Mroczkowskiego oraz z funkcji Członków Zarządu: Pana Wojciecha Pytla, Pana Władysława Wilkansa oraz Pana Krzysztofa Żmijewskiego. Pan Jarosław Pachowski, dotychczasowy Wiceprezes TVP S.A. został powołany w skład Zarządu i objął funkcję Prezesa Zarządu Polkomtel S.A. Pan Mirosław Bielicki, Dyrektor ds. Systemów Informatycznych i Infrastruktury w Polkomtel S.A. oraz John Treuge, dotychczasowy Dyrektor Techniczny w spółce Polkomtel S.A. zostali powołani na stanowiska Wiceprezesów Zarządu. Ponadto Pan Robert Krawczyk, Lars Andersen i Jasper Helmuth Larsen zostali powołani w skład Zarządu Polkomtel S.A. Jednocześnie Rada Nadzorcza spółki Polkomtel S.A. zadeklarowała, że nie jest jej intencją by Polkomtel S.A. brał udział w grupie telekomunikacyjnej operatorów łączy stacjonarnych.

W dniu 12 kwietnia 2002 roku Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Polkomtel S.A. zatwierdziło sprawozdania Zarządu i Rady Nadzorczej z działalności Spółki oraz udzieliło absolutorium Zarządowi i Radzie Nadzorczej. Zysk netto osiągnięty w 2001 roku w wysokości 591 milionów PLN będzie przeznaczony na pokrycie strat z lat poprzednich oraz na kapitał rezerwowy i zapasowy. Ponadto Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy zatwierdziło program, który pozwoli na emisję przez Polkomtel S.A. papierów dłużnych w wysokości 500 milionów PLN.

Polski Koncern Naftowy ORLEN S.A. posiada 19,61% udziałów w kapitale zakładowym spółki Polkomtel S.A.