Nr 47/2002  | 20-05-2002

Kredyt IKS Solino

Zarząd PKN ORLEN S.A. informuje, że Spółka zależna Inowrocławskie Kopalnie Soli “Solino” S.A. wchodząca w skład Grupy Kapitałowej ORLEN zawała umowę kredytu inwestycyjnego z Bankiem Handlowym w Warszawie S.A. oddział w Bydgoszczy. Kredyt przeznaczony jest na II etap rozbudowy Podziemnych Magazynów Ropy i Paliw. Kwota kredytu wynosi 31 850 000 PLN. Kredyt zabezpieczony jest cesją wierzytelności od PKN ORLEN S.A. z tytułu ramowej umowy dzierżawy Podziemnych Magazynów Ropy i Paliw oraz przewłaszczeniem środków trwałych, które powstaną w trakcie realizacji ww. inwestycji. Kapitały własne IKS Solino S.A. wynoszą 66 095 700 PLN.