Nr 48/2002  | 23-05-2002

Podwyższenie kapitału w ORLEN Medice

Zarząd Polskiego Koncernu Naftowego ORLEN S.A. informuje, że w dniu dzisiejszym powziął informację o zarejestrowaniu w dniu 16.05.2002 przez Sąd Rejonowy dla miasta Stołecznego Warszawy, XXI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego podwyższenia kapitału zakładowego spółki ORLEN Medica Sp. z o.o. z kwoty 11 027 100 zł do kwoty 13 273 000 zł.

Podwyższony kapitał w całości został pokryty wkładem niepieniężnym w postaci 4 492 udziałów (o łącznej wartości 2 246 000 zł.) w spółce Sanatorium Uzdrowiskowe “Krystynka” Sp. z o.o. w Ciechocinku. Kapitał zakładowy Spółki dzieli się na 26 546 udziałów o wartości nominalnej 500 zł każdy udział. PKN ORLEN S.A. jest właścicielem 100% udziałów w kapitale. Ogólna liczba głosów wynikająca ze wszystkich udziałów po zarejestrowaniu zmiany kapitału zakładowego wynosi 26 546.

Przedmiotem działalności Spółki są usługi medyczne.

Raport sporządzono na podstawie § 5 Ust. 1 pkt.12 oraz § 8 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 16 października 2001 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych (Dz. U. Nr 139, poz. 1569).

Zarząd PKN ORLEN S.A.