Nr 66/2002  | 29-07-2002

Zwołanie NWZ

Zarząd Polskiego Koncernu Naftowego ORLEN Spółki Akcyjnej z siedzibą w Płocku, działając na podstawie art. 399 § 1 w związku z art. 398 Kodeksu spółek handlowych oraz § 7 ust. 4 Statutu Spółki, zwołuje Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Polskiego Koncernu Naftowego ORLEN S.A., które odbędzie się w dniu 30 sierpnia 2002 r., o godz. 10.00 w Płocku, w Centrum Edukacji Grupa ORLEN, aula B, przy ul. Kobylińskiego 25.

Porządek obrad:

  1. Otwarcie Walnego Zgromadzenia.
  2. Wybór Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia.
  3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Walnego Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał.
  4. Przyjęcie porządku obrad.
  5. Wybór Komisji Skrutacyjnej.
  6. Rozpatrzenie i podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Polskiego Koncernu Naftowego ORLEN S.A. oraz rocznego skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Polskiego Koncernu Naftowego ORLEN S.A. za rok obrotowy 2001.
  7. Podjęcie uchwał w sprawie wyrażenia zgody na rozporządzanie (zbycie lub wydzierżawienie) zorganizowanymi częściami przedsiębiorstwa Spółki.
  8. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany zasad wynagradzania Członków Rady Nadzorczej Spółki.
  9. Zamknięcie obrad Walnego Zgromadzenia.

Zarząd Polskiego Koncernu Naftowego ORLEN S.A. informuje, iż zgodnie z art. 406 § 3 Kodeksu Spółek Handlowych, w związku z art. 11 ust 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku Prawo o publicznym obrocie papierami wartościowymi (Dz. U. Nr 188, poz. 754, z późn. zm.) warunkiem uczestnictwa w Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Spółki jest złożenie w siedzibie Spółki w Płocku (przy ul. Chemików 7, w Biurze Prawnym , I p., pok. 110 , w godz. 7.30-16.00) imiennego świadectwa depozytowego przynajmniej na tydzień przed terminem Zgromadzenia, to jest do dnia 22 sierpnia 2002 roku (włącznie). Świadectwo depozytowe powinno określać liczbę akcji oraz zawierać informację, że akcje te nie będą przedmiotem obrotu do czasu zakończenia Walnego Zgromadzenia.

Akcjonariusze mogą uczestniczyć w Walnym Zgromadzeniu oraz wykonywać prawo głosu osobiście lub przez pełnomocników działających na podstawie pisemnego pełnomocnictwa. Przedstawiciele osób prawnych powinni przedstawić aktualny odpis z właściwego rejestru sądowego, wskazujący osoby uprawnione do ich reprezentacji. Osoba nie wymieniona w odpisie z rejestru winna legitymować się pełnomocnictwem.

Odpisy wniosków w sprawach objętych porządkiem obrad będą wydawane w terminie tygodnia przed Walnym Zgromadzeniem w siedzibie Spółki w Płocku przy ul. Chemików 7, w budynku Centrum Administracji, przy recepcji, w godzinach 8.00-15.00.

Lista akcjonariuszy uprawnionych do uczestnictwa w Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu będzie wyłożona w siedzibie Spółki przez trzy dni powszednie przed dniem Walnego Zgromadzenia.

Rejestracja akcjonariuszy i wydawanie kart do głosowania rozpocznie się w dniu odbycia Zgromadzenia przed salą obrad od godz. 9.00.

Raport sporządzono na podstawie § 49 Ust. 1 pkt.1 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 16 października 2001 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych (Dz. U. Nr 139, poz. 1569 z późn. zm.).