Nr 69/2002  | 07-08-2002

Oferta objęcia 18.000 akcji PUM Ship-Service SA

Oferta objęcia 18.000 akcji PUM Ship-Service S.A. z siedzibą w Szczecinie

Zarząd Polskiego Koncernu Naftowego ORLEN S.A. informuje, że w dniu 06.08.2002 r. przyjął skierowaną przez Zarząd spółki PUM Ship-Service S.A. ofertę objęcia 18.000 akcji zwykłych imiennych nowej emisji serii "D" w kapitale zakładowym PUM Ship-Service S.A. z siedzibą w Szczecinie. Obejmowane akcje zostaną pokryte wkładem pieniężnym. Cena emisyjna jednej akcji serii "D" w kapitale zakładowym PUM Ship-Service S.A. wynosi 1.000 zł. W chwili obecnej Polski Koncern Naftowy ORLEN S.A. posiada 6.000 akcji zwykłych na okaziciela serii "B" stanowiących 30,43% kapitału zakładowego PUM Ship-Service S.A. reprezentujących 25,81% ogólnej liczby głosów na Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy PUM Ship-Service S.A. W wyniku objęcia akcji nowej emisji Polski Koncern Naftowy ORLEN S.A. osiągnie 60,86% udziału w kapitale zakładowym PUM Ship-Service S.A. oraz 55,87% ogólnej liczby głosów na Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy tej spółki. W wyniku rejestracji podwyższenia kapitału spółka PUM Ship-Service S.A. stanie się podmiotem zależnym od Polskiego Koncernu Naftowego ORLEN S.A. PUM Ship-Service S.A. zajmuje się sprzedażą paliw żeglugowych.