Nr 73/2002  | 20-08-2002

Wpływ wyceny zapasów

Zarząd Polskiego Koncernu Naftowego ORLEN Spółka Akcyjna podaje do wiadomości informację na temat wpływu wyceny zapasów metodą "ostatnie przyszło - pierwsze wyszło" (LIFO) na skonsolidowane wyniki finansowe Grupy Kapitałowej PKN ORLEN za II kwartał i II kwartały 2002 roku. Dokonany przez Spółkę szacunek zysków brutto oraz zysków netto (tj. po uwzględnieniu efektów w odroczonym podatku dochodowym) Grupy Kapitałowej PKN ORLEN według Międzynarodowych Standardów Sprawozdawczości Finansowej (MSSF) z zastosowaniem metody LIFO do wyceny zapasów jest następujący (w milionach złotych):

II kwartał 2002 II kwartały 2002 II kwartał 2001* II kwartały 2001*
Skonsolidowany zysk brutto wg MSSF 4 50242 501 Skonsolidowany zysk netto wg MSSF 3 26157 347
prezentowane dane różnią się od uprzednio opublikowanych w celu zapewnienia porównywalności z wynikami za II kwartał 2002 roku
Przy ustalaniu szacunków wyników metodą LIFO przyjęto takie same założenia jakie stosowano do dotychczas publikowanych szacunków wyników metodą LIFO, a które zamieszczono w raporcie bieżącym nr 29 z dnia 21 maja 2001 roku.

Zgodnie z art. 81 ust. 1 ustawy z 21 sierpnia 1997 r. Prawo o publicznym obrocie papierami wartościowymi ( Dz.U. Nr 118 poz. 754 z późn. zm.).