Nr 75/2002  | 29-08-2002

Oferta nabycia obligacji serii A zamiennych na akcje serii D Spółki PKN ORLEN S.A.

Zarząd Polskiego Koncernu Naftowego ORLEN Spółka Akcyjna, informuje, iż ORLEN POWIERNIK Sp. z o.o, spółka ze 100% udziałem PKN ORLEN S.A., w ramach realizacji Programu Motywacyjnego, złożyła w dniu 28.08.2002 r. Członkom Zarządu PKN ORLEN S.A. ofertę nabycia obligacji serii A zamiennych na akcje serii D Spółki Polski Koncern Naftowy ORLEN S.A., na podstawie której Członkowie Zarządu w dniu 28.08.2002 r. nabyli prawo do objęcia łącznej liczby 428 564 (słownie czterysta dwadzieścia osiem tysięcy pięćset sześćdziesiąt cztery) obligacji po cenie nabycia równej średniej cenie akcji Spółki na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. z 30 (trzydziestu) dni sesyjnych bezpośrednio poprzedzających dzień, w którym dana osoba została powołana do Zarządu, powiększonej o 10% z zastrzeżeniem, że cena nie może być niższa niż cena emisyjna Obligacji tj. 20,30 PLN. (Zgodnie z Uchwałą Nr 11 ZWZA z dnia 15 maja 2000 r. w sprawie emisji obligacji zamiennych serii A).