Nr 79/2002  | 18-09-2002

Deklaracja

Zarząd Polskiego Koncernu Naftowego ORLEN S.A.(PKN ORLEN) informuje, że zamieszczane w raportach okresowych dane finansowe sporządzane są właściwie i zgodnie z zasadami rachunkowości obowiązującymi w Polsce, w oparciu o wymogi rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 16 października 2001 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych (Dz. U. Nr 139, poz. 1569 z późniejszymi zmianami, ?Rozporządzenie w Sprawie Informacji Bieżących i Okresowych?). Zgodnie z najlepszą wiedzą Zarząd PKN ORLEN potwierdza, że dane finansowe zamieszczane w raportach okresowych są rzetelne, prawidłowe i rzeczywiste, prezentowane zgodnie z w/w przepisami jak również informuje, że Spółka nie stosowała jakichkolwiek zabiegów księgowych mających na celu sztuczne poprawienie wizerunku sytuacji finansowej Spółki.

Zgodnie z art. 81 ust. 1 ustawy z 21 sierpnia 1997 r. Prawo o publicznym obrocie papierami wartościowymi ( Dz.U. Nr 118 poz. 754 z późn. zm.)

Zarząd PKN ORLEN S.A.