Nr 101/2002  | 15-11-2002

Umowa z Orbis S.A. i Kulczyk Holding S.A.

Zarząd Polskiego Koncernu Naftowego ORLEN S.A. informuje, iż w dniu 15 listopada br. z Orbis S.A. została podpisana warunkowa Umowa Sprzedaży Udziałów, na mocy której PKN ORLEN S.A. ("PKN ORLEN") nabędzie 165.924 udziałów spółki prawa holenderskiego AWSA Holland II B.V. (co stanowi 9,22% kapitału zakładowego) za cenę 61.400.000 PLN. AWSA Holland II B.V. jest jedynym wspólnikiem spółki prawa holenderskiego pod firmą AWSA Holland I B.V. posiadającej 98,85% akcji spółki prawa polskiego pod firmą "Autostrada Wielkopolska" S.A. Umowa Przeniesienia Udziałów zostanie zawarta po spełnieniu warunków określonych w Umowie Sprzedaży Udziałów do dnia 10 grudnia 2002 r.
W związku z powyższym PKN ORLEN i akcjonariusz PKN ORLEN - Kulczyk Holding podpisali w dniu 14 listopada br. Umowę Dodatkową, na mocy której Kulczyk Holding zobowiązał się w szczególności do odkupienia udziałów AWSA Holland II B.V. od PKN ORLEN na każde żądanie PKN ORLEN do dnia 31 grudnia 2006 r., a także do dnia 7 stycznia 2038 r. w przypadku wycofania się Kulczyk Holding z inwestycji w AWSA Holland II B.V. Kulczyk Holding zaciągnął także dodatkowe zobowiązania w stosunku do PKN ORLEN w szczególności dotyczące ograniczenia wydatków PKN ORLEN w związku z byciem wspólnikiem AWSA II Holland B.V. W zamian za zaciągnięcie tych zobowiązań, PKN ORLEN zobowiązał się zapłacić Kulczyk Holding wynagrodzenie w wysokości PLN 6.140.000.
PKN ORLEN zobowiązał się odsprzedać udziały AWSA Holland II B.V. na żądanie Kulczyk Holding złożone w okresie pomiędzy 1 stycznia 2005 r. a 31 grudnia 2006 r.

Zgodnie z art. 81 ust. 1 ustawy z 21 sierpnia 1997 r. Prawo o publicznym obrocie papierami wartościowymi ( Dz.U. Nr 118 poz. 754 z późn. zm.)

Zarząd PKN ORLEN S.A.