Nr 102/2002  | 15-11-2002

Podwyższenie kapitału zakładowego spółki Zespół Wypoczynkowy Mazowsze Sp. z o.o.

Zarząd Polskiego Koncernu Naftowego ORLEN S.A. informuje, że w dniu 15 listopada 2002r. powziął informację o zarejestrowaniu w dniu 5 listopada 2002r. w Sądzie Rejonowym w Gdańsku, XVI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, zmian w umowie spółki Zespół Wypoczynkowy Mazowsze Sp. z o.o. z siedzibą w Łebie dotyczących podwyższenia kapitału zakładowego Spółki. Kapitał zakładowy został podwyższony z kwoty 456.000,00 zł do kwoty 3.932.000,00 zł - to jest o kwotę 3.476.000,00 zł poprzez utworzenie 3.476 nowych udziałów o wartości nominalnej 1.000,00 zł każdy udział. Udziały w podwyższonym kapitale zostały objęte przez jedynego wspólnika - PKN ORLEN S.A. i pokryte w formie aportu. Wartość ewidencyjna aktywów wniesionych w formie aportu przez PKN ORLEN S.A. wynosi 6.482.831,94 zł Po zarejestrowaniu podwyższenia kapitału zakładowego ogólna liczba głosów w Spółce wynosi 3.932 .

Raport sporządzono na podstawie § 5 Ust. 1 pkt.12 oraz § 18 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 16 października 2001 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych (Dz. U. Nr 139, poz. 1569 z póź. zm.).

Zarząd PKN ORLEN S.A.