Nr 105/2002  | 11-12-2002

Zakup udziałów dwóch niemieckich spółek

Zarząd Polskiego Koncernu Naftowego ORLEN Spółka Akcyjna informuje, że w dniu 6 grudnia 2002 na podstawie umów sprzedaży udziałów, Spółka nabyła od dwóch osób fizycznych - Dr. Jörga von Schwabe oraz Petry von Schwabe, zamieszkałych w Hamburgu w Niemczech: 2 udziały w niemieckiej spółce z ograniczoną odpowiedzialnością Einhundertzweiundreissigste Vermoegensverwaltungsgesellschaft mbH z siedzibą w Hamburgu w Niemczech, o wartości nominalnej 12.500 EURO każdy udział, reprezentujących 100% jej kapitału zakładowego oraz 100% głosów na zgromadzeniu wspólników, za całkowitą cenę wynoszącą 28.000 EURO oraz 2 udziały w niemieckiej spółce z ograniczoną odpowiedzialnością Einhundertdreiunddreissigste Vermoegensverwaltungsgesellschaft mbH z siedzibą w Hamburgu w Niemczech, o wartości nominalnej 12.500 EURO każdy udział, reprezentujących 100% jej kapitału zakładowego oraz 100% głosów na zgromadzeniu wspólników, za całkowitą cenę wynoszącą 28.000 EURO. Przedmiot działalności spółek obejmuje zarządzanie własnymi składnikami majątkowymi.

Z wyjątkiem powiązań wynikających z umów sprzedaży udziałów, o których mowa powyżej, nie istnieją żadne inne powiązania pomiędzy emitentem i osobami zarządzającymi lub nadzorującymi emitenta a zbywającymi udziały.

Nabyte udziały stanowią odpowiednio 100% kapitału zakładowego każdej ze spółek, w związku z powyższym stanowią aktywa finansowe o znacznej wartości w rozumieniu §2 ust. 1 oraz 3 Rozporządzenia Rady Ministrów z 16 października 2001 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych.

Nabycie udziałów zostało sfinansowane ze środków własnych emitenta i stanowi długoterminową inwestycję emitenta.

Zgodnie z §5 ust. 1 pkt 1 oraz §7 Rozporządzenia Rady Ministrów z 16 października 2001 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych (Dz.U. Nr 139, poz. 1569, z późn. zm.).

Zarząd Polskiego Koncernu Naftowego ORLEN S.A.