Nr 109/2002  | 20-12-2002

Objęcie udziałów w spółce Poliolefiny Polska Sp. z o.o.

Zarząd Polskiego Koncernu Naftowego ORLEN S.A. informuje, iż w dniu 19 grudnia 2002 roku w Sądzie Rejonowym dla m. st. Warszawy w Warszawie, XXI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego została zarejestrowana spółka Poliolefiny Polska Sp. z o.o. z siedzibą w Płocku, w której PKN ORLEN S.A. objął 100% udziałów o wartości nominalnej 500 złotych każdy, reprezentujących 100% głosów na zgromadzeniu wspólników. Objęte udziały zostały pokryte w całości wkładem pieniężnym w wysokości 50.000 złotych.

Przedmiotem działalności spółki Poliolefiny Polska Sp. z o.o. jest produkcja tworzyw sztucznych oraz sprzedaż hurtowa wyrobów chemicznych.

Spółka ta w przyszłości będzie podstawą do stworzenia spółki JV z Basell Europe Holdings B.V.

Zarząd spółki Poliolefiny Polska Sp. z o.o. składa się z czterech osób, spośród których dwie są jednocześnie pracownikami PKN ORLEN S.A., a pozostałe dwie są zatrudnione przez spółki z grupy kapitałowej Basell. PKN ORLEN S.A. łączy z Basell Europe Holdings B.V., spółką należącą do grupy kapitałowej Basell, umowa o wspólnym przedsięwzięciu gospodarczym z dnia 30 września 2002 roku.

Objęte udziały stanowią 100% kapitału zakładowego spółki Poliolefiny Polska Sp. z o.o., w związku z powyższym stanowią aktywa finansowe o znacznej wartości w rozumieniu §2 ust. 1 oraz 3 Rozporządzenia Rady Ministrów z 16 października 2001 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych.

Wkład pieniężny na pokrycie udziałów został sfinansowany ze środków własnych emitenta. Objęcie udziałów w spółce Poliolefiny Polska Sp. z o.o. stanowi długoterminową inwestycję emitenta.

Zgodnie z §5 ust. 1 pkt 1 oraz §7 Rozporządzenia Rady Ministrów z 16 października 2001 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych (Dz.U. Nr 139, poz. 1569, z późn. zm.).