Nr 110/2002  | 21-12-2002

Kontrakt terminowy na dostawy ropy naftowej z J&S Service & Investments Ltd.

Zarząd Polskiego Koncernu Naftowego ORLEN S.A. ("Spółka") informuje, iż w dniu 20 grudnia 2002 roku Spółka oraz J&S Service & Investments Ltd, spółka prawa cypryjskiego z siedzibą w Larnace, zawarły kontrakt terminowy na dostawę ropy naftowej ("Umowa").

Na mocy postanowień Umowy, J&S Service & Investments Ltd jest zobowiązany dostarczać Spółce ropę naftową do roku 2007 włącznie w ilości wynoszącej średnio 5.400.000 ton rocznie.

Warunki Umowy zostały oparte na międzynarodowych standardach stosowanych w odniesieniu do kontraktów na dostawę ropy naftowej jak również na dotychczasowej praktyce Spółki w odniesieniu do warunków stosowanych w podobnych kontraktach. Cena płacona przez Spółkę za ropę naftową nabywaną na mocy Umowy będzie obliczana przy zastosowaniu formuły odnoszącej się do notowań ropy naftowej URAL obowiązujących na rynkach międzynarodowych.

Umowa zawiera szczegółowe postanowienia regulujące kwestie zapłaty kar umownych, które to postanowienia są typowe dla umów podobnego rodzaju. Zapłata kar umownych określonych w Umowie wyłącza uprawnienie dochodzenia roszczeń odszkodowawczych przekraczających wysokość tych kar.

Umowa stanowi "znaczącą umowę" w rozumieniu przepisów Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 16 października 2002 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych, jako że wartość Umowy przekracza 10% kapitałów własnych Spółki.

Raport sporządzono na podstawie § 5 Ust. 1 pkt.3 oraz § 9 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 16 października 2001 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych (Dz. U. Nr 139, poz. 1569 z póź. zm.).