Nr 111/2002  | 21-12-2002

Kontrakt terminowy na dostawę ropy naftowej z Petroval S.A.

Zarząd Polskiego Koncernu Naftowego ORLEN S.A. ("Spółka") informuje, iż w dniu 21 grudnia 2002 roku Spółka oraz Petroval S.A., spółka prawa szwajcarskiego z siedzibą w Genewie stowarzyszona z Grupą YUKOS, zawarły kontrakt terminowy na dostawę ropy naftowej ("Umowa").

Na mocy postanowień Umowy, Petroval S.A. jest zobowiązany dostarczać Spółce ropę naftową do roku 2009 włącznie z możliwością przedłużenia powyższego okresu na kolejne 3 lata. Petroval S.A. zobowiązany jest na mocy Umowy dostarczać Spółce ropę naftową w ilości wynoszącej średnio 3 miliony ton rocznie z możliwością zwiększenia ilości ropy naftowej dostarczanej rocznie do łącznej ilości 3.600.000 począwszy od roku 2004, a także z możliwości zwiększania począwszy od roku 2006 ilości ropy naftowej dostarczanej rocznie o dodatkowe 1.600.000 ton.

Warunki Umowy zostały oparte na międzynarodowych standardach stosowanych w odniesieniu do kontraktów na dostawę ropy naftowej jak również na dotychczasowej praktyce Spółki w odniesieniu do warunków stosowanych w podobnych kontraktach. Cena płacona przez Spółkę za ropę naftową nabywaną na mocy Umowy będzie obliczana przy zastosowaniu formuły odnoszącej się do notowań koszyka określonych rodzajów rop naftowych obowiązujących na rynkach międzynarodowych.

Umowa wejdzie w życie pod warunkiem zawieszającym, iż do dnia 13 stycznia 2003 roku OJSC "YUKOS OIL CORPORATION", spółka prawa rosyjskiego, doręczy Spółce skutecznie wystawioną gwarancję wykonania zobowiązań Petroval S.A. wynikających z Umowy; projekt powyższej gwarancji zawierający uzgodnioną jej treść, parafowany przez przedstawicieli OJSC "YUKOS OIL CORPORATION" oraz Spółki, stanowi załącznik do Umowy.

Umowa zawiera szczegółowe postanowienia regulujące kwestie zapłaty kar umownych, które to postanowienia są typowe dla umów podobnego rodzaju. Zapłata kar umownych określonych w Umowie wyłącza uprawnienie dochodzenia roszczeń odszkodowawczych przekraczających wysokość tych kar.

Umowa stanowi "znaczącą umowę" w rozumieniu przepisów Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 16 października 2002 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych, jako że wartość Umowy przekracza 10% kapitałów własnych Spółki.

Zgodnie z §5 ust. 1 pkt 3 oraz § 9 Rozporządzenia Rady Ministrów z 16 października 2001 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych (Dz.U. Nr 139, poz. 1569, z późn. zm.).