Nr 87/2002  | 03-10-2002

Podwyższenie kapitału Ship Service

Zarząd Polskiego Koncernu Naftowego ORLEN S.A. (PKN ORLEN S.A.) informuje, że w dniu 3 października 2002 r. powziął informację o zarejestrowaniu w Sądzie Rejonowym w Szczecinie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego podwyższenia kapitału zakładowego w wyniku emisji akcji serii "D" spółki SHIP - SERVICE S.A. Dotychczasowy kapitał zakładowy spółki SHIP - SERVICE S.A. o wartości 1.971.600 zł został podwyższony do kwoty 3.943.200 zł., tj. o 19.716 akcji o wartości nominalnej 100 zł każda. Nie później niż w ciągu 30 dni po rejestracji podwyższenia kapitału zakładowego Spółki Zarząd SHIP - SERVICE S.A. wyda dokumenty akcji dla PKN ORLEN S.A. oraz dokona wpisu PKN ORLEN S.A. jako właściciela akcji do księgi akcyjnej Spółki. W wyniku powyższej czynności PKN ORLEN S.A. będzie dysponował 18.000 akcji imiennych nowej emisji zwiększając swój udział z 30,4 % do 60,86% w kapitale zakładowym SHIP - SERVICE S.A. oraz z 25,8 % do 55,87% w ogólnej liczbie głosów na Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy tej spółki. Spółka SHIP - SERVICE S.A. stanie się tym samym podmiotem zależnym od Polskiego Koncernu Naftowego ORLEN S.A. Akcje w podwyższonym kapitale PKN ORLEN S.A. pokrył w całości gotówką. SHIP - SERVICE S.A. zajmuje się sprzedażą paliw żeglugowych.