Nr 89/2002  | 23-10-2002

Podwyższenie kapitału zakładowego spółki SAMRELAKS Mąchocice Sp. z o.o.

Zarząd Polskiego Koncernu Naftowego ORLEN S.A. informuje, że w dniu 22 października 2002r. powziął informację o zarejestrowaniu w dniu 10 października 2002r. w Sądzie Rejonowym w Kielcach, X Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, zmian w umowie spółki SAMRELAKS Mąchocice Sp. z o.o. z siedzibą w Mąchocicach dotyczących podwyższenia kapitału zakładowego Spółki. Kapitał zakładowy został podwyższony z kwoty 1.377.500,00 zł do kwoty 6.724.500,00 zł - to jest o kwotę 5.347.000,00 zł poprzez utworzenie 10.694 nowych udziałów o wartości nominalnej 500,00 złotych każdy. Udziały w podwyższonym kapitale zostały objęte przez jedynego wspólnika - PKN ORLEN S.A. i pokryte w formie aportu. Wartość ewidencyjna aktywów wniesionych w formie aportu przez PKN ORLEN S.A. wynosi 11.421.054,29 zł. Po zarejestrowaniu podwyższenia kapitału zakładowego ogólna liczba głosów w Spółce wynosi 13 449. Przedmiotem działalności spółki są usługi turystyczne.

Raport sporządzono na podstawie § 5 Ust. 1 pkt.12 oraz § 18 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 16 października 2001 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych (Dz. U. Nr 139, poz. 1569 z póź. zm.).

Zarząd PKN ORLEN S.A.