Nr 90/2002  | 23-10-2002

Podwyższenie kapitału zakładowego spółki Zawitaj Świnoujście Sp. z o.o.

Zarząd Polskiego Koncernu Naftowego ORLEN S.A. informuje, że w dniu 22 października 2002r. powziął informację o zarejestrowaniu w dniu 11 października 2002r. w Sądzie Rejonowym w Szczecinie, XVII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, zmian w umowie spółki Zawitaj Świnoujście Sp. z o.o. z siedzibą w Świnoujściu dotyczących podwyższenia kapitału zakładowego Spółki. Kapitał zakładowy został podwyższony z kwoty 530.500,00 zł do kwoty 4.109.500,00 zł - to jest o kwotę 3.579.000,00 zł poprzez utworzenie 7.158 nowych udziałów o wartości nominalnej 500,00 złotych każdy. Udziały w podwyższonym kapitale zostały objęte przez jedynego wspólnika - PKN ORLEN S.A. i pokryte w formie aportu. Wartość ewidencyjna aktywów wniesionych w formie aportu przez PKN ORLEN S.A. wynosi 5.851.177,37 zł. Po zarejestrowaniu podwyższenia kapitału zakładowego ogólna liczba głosów w Spółce wynosi 8.219. Przedmiotem działalności spółki są usługi turystyczne.

Raport sporządzono na podstawie § 5 Ust. 1 pkt.12 oraz § 18 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 16 października 2001 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych (Dz. U. Nr 139, poz. 1569 z póź. zm.).

Zarząd PKN ORLEN S.A.