Nr 91/2002  | 23-10-2002

Podwyższenie kapitału zakładowego spółki ORLEN Transport Lublin Sp. z o.o.

Zarząd Polskiego Koncernu Naftowego ORLEN S.A. informuje, że w dniu 22 października 2002r. powziął informację o zarejestrowaniu w dniu 16 października 2002r. w Sądzie Rejonowym w Lublinie, XI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, zmian w umowie spółki ORLEN Transport Lublin Sp. z o.o. z siedzibą w Lublinie dotyczących podwyższenia kapitału zakładowego Spółki. Kapitał zakładowy został podwyższony z kwoty 10.139.000,00 zł do kwoty 16.173.500,00 zł - to jest o kwotę 6.034.500,00 zł. Udziały w podwyższonym kapitale o wartości 6.034.100,00 zł zostały objęte przez PKN ORLEN S.A. i pokryte w formie aportu. Udziały o wartości 400,00 zł zostały objęte przez pracownika Pana Janusza Zaorskiego i pokryte wkładem pieniężnym. W wyniku podwyższenia kapitału zakładowego Spółki ORLEN Transport Lublin Sp. z o.o. udział PKN ORLEN S.A. wzrósł z 97,53% do 98,45%, pozostałe udziały posiadają pracownicy Spółki. Po zarejestrowaniu podwyższenia kapitału zakładowego ogólna liczba głosów w Spółce wynosi 32.347.

Wartość ewidencyjna aktywów wniesionych w formie aportu do Spółki ORLEN Transport Lublin Sp. z o.o. przez PKN ORLEN S.A. wynosi 3.024.447,73 zł. Przedmiotem działalności spółki są usługi transportowe.

Raport sporządzono na podstawie § 5 Ust. 1 pkt.12 oraz § 18 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 16 października 2001 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych (Dz. U. Nr 139, poz. 1569 z póź. zm.).

Zarząd PKN ORLEN S.A