Nr 92/2002  | 24-10-2002

Podpisanie umów handlowych

Zarząd Polskiego Koncernu Naftowego ORLEN S.A. informuje, iż zgodnie z postanowieniami umowy o utworzeniu spółki joint venture zawartej w dniu 30 września 2002 pomiędzy Polskim Koncernem Naftowym ORLEN S.A. oraz Basell Europe Holdings B.V ("Umowa Joint-Venture"), Strony uzgodniły w dniu 23 października 2002 roku treść umów handlowych związanych z Umową Joint-Venture. W związku z powyższym spełniony został warunek przewidziany w Umowie Joint-Venture w postaci konieczności uzgodnienia powyższych umów handlowych w wyznaczonym terminie, o którym mowa w komunikatach Spółki nr 85/2002 z dnia 30 września 2002 roku oraz nr 88/2002 z dnia 17 października 2002 roku.

Zgodnie z postanowieniami Umowy Joint-Venture, przeprowadzenie transakcji opisanej w Umowie Joint-Venture wymaga jeszcze uzyskania stosownej zgody Prezesa Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów, a także zapewnienia pozyskania przez Strony odpowiednich środków finansowych niezbędnych w celu realizacji wspólnego przedsięwzięcia.

§ 5 Ust. 1 pkt. 4 oraz § 10 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 16 października 2001 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych (Dz. U. Nr 139, poz. 1569 z póź. zm.)