Nr 93/2002  | 25-10-2002

Wybór biegłego rewidenta

Zarząd Polskiego Koncernu Naftowego ORLEN S.A. informuje, że w dniu 24 października 2002 r. Rada Nadzorcza - organ uprawniony na podst. § 8 ust. 11 pkt. 5 Statutu Spółki w zw. z art. 66 ust. 4 Ustawy o rachunkowości - podjęła uchwałę o wyborze na biegłego rewidenta Spółki firmę Ernst & Young Audit Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie ul Sienna 39, uprawnionego do zbadania sprawozdania finansowego PKN ORLEN S.A. oraz skonsolidowanego sprawozdania finansowego grupy kapitałowej PKN ORLEN S.A. za rok obrotowy 2002, jak również do dokonania przeglądów jednostkowych i skonsolidowanych sprawozdań finansowych Spółki i jej grupy kapitałowej za IV kwartał 2002 r. oraz I kwartał 2003 r. Spółka dotychczas korzystała z usług doradczych firmy Ernst & Young Audit Sp. z o.o. w zakresie planowanych / realizowanych transakcjach, jak połączenie Petrochemii Płock S.A. z CPN S.A., konsolidacja koncernów paliwowych w Europie Środkowo-Wschodniej, joint venture z Basell Europ Holding BV oraz dotyczących wewnętrznych procesów, np. system informowania kierownictwa.

Raport sporządzono na podstawie § 5 Ust. 1 pkt. 28 oraz § 34 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 16 października 2001 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych (Dz. U. Nr 139, poz. 1569 z póź. zm.).

Zarząd PKN ORLEN S.A.