Nr 97/2002  | 31-10-2002

Terminy przekazywania raportów okresowych w roku 2003

Polski Koncern Naftowy ORLEN Spółka Akcyjna ("PKN ORLEN S.A.") informuje o następujących datach przekazywania raportów okresowych w 2003 roku.

1. Raporty kwartalne

Raport kwartalny jednostkowy PKN ORLEN S.A. publikowany będzie jako część sprawozdania skonsolidowanego Grupy Kapitałowej PKN ORLEN SA zgodne z § 58 ust. 1 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 16 października 2001 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych (Dz. U. 139, rok 2001, poz. 1569).

  • IV kwartał 2002r. - 27.02.2003r.
  • I kwartał 2003r. - 15.05.2003r.
  • II kwartał 2003r. - 13.08.2003r.
  • III kwartał 2003r. - 13.11.2003r.

2. Raporty półroczne za 2003r.:
Raport jednostkowy PKN ORLEN S.A. publikowany będzie jako część sprawozdania skonsolidowanego Grupy Kapitałowej PKN ORLEN SA zgodne z § 58 ust. 3 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 16 października 2001 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych (Dz. U. 139, rok 2001, poz. 1569).

  • Skonsolidowany raport Grupy Kapitałowej PKN ORLEN S.A. (zawierał będzie informacje jednostkowe j.w.) - 25.09.2003r.

3. Raporty roczne za 2002r:

  • jednostkowy PKN ORLEN SA za 2002r. - 27.03.2003r.
  • skonsolidowany Grupy Kapitałowej PKN ORLEN SA za 2002r. - 17.04.2003r.

Intencją Polskiego Koncernu Naftowego ORLEN S.A. jest, aby ze skonsolidowanym sprawozdaniem finansowym jednocześnie publikować wyniki finansowe wg Międzynarodowych Standardów Rachunkowości oraz informację na temat wpływu wyceny zapasów metodą "ostatnie przyszło - pierwsze wyszło" (LIFO) na nieskonsolidowane dane finansowe PKN ORLEN i skonsolidowane wyniki finansowe Grupy Kapitałowej PKN ORLEN.

Raport sporządzono zgodnie z § 69 Ust. 1 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 16 października 2001 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych (Dz. U. Nr 139, poz. 1569).

Zarząd Polskiego Koncernu Naftowego ORLEN S.A.