Nr 14/2003  | 28-02-2003

Poręczenie kredytu przez PKN ORLEN SA

Zarząd Polskiego Koncernu Naftowego ORLEN S.A. ("Emitent") informuje, iż w dniu wczorajszym została zawarta Umowa Gwarancji Pomostowej do Wysokości 90.000.000 Euro oraz Kredytu Pomostowego do Wysokości 25.000.000 Euro ("Umowa”). Stronami Umowy są: (1) Emitent jako gwarant, (2) spółka prawa niemieckiego zależna od Emitenta pod firmą Einhundertzweiundreissigste Vermoegensverwaltungsgesellschaft mbH (jej firma zostanie wkrótce zmieniona na Orlen Deutschland GmbH) ("Orlen Deutschland") jako kredytobiorca, oraz (3) Bank Austria Creditanstalt AG ("Bank”). Emitent posiada 100% udziałów w kapitale zakładowym Orlen Deutschland.

W Umowie Bank zobowiązał się, z zastrzeżeniem spełnienia się określonych w Umowie warunków zawieszających, do udzielenia Orlen Deutschland finansowania pomostowego w postaci wystawienia gwarancji oraz w postaci kredytu odnawialnego (rewolwingowego). Finansowanie zostanie wykorzystane na potrzeby finansowania kapitału obrotowego kredytobiorcy.

Wierzytelności Banku z tytułu udzielonego finansowania będą zabezpieczone m.in. gwarancją udzieloną przez Emitenta ("Gwarancja Emitenta"). Odpowiedzialność Emitenta wobec Banku z tytułu Gwarancji Emitenta jest ograniczona do kwoty 57.500.000 (pięćdziesiąt siedem milionów pięćset tysięcy) Euro. Ponadto Umowa przewiduje ustanowienie na rzecz Banku innych zabezpieczeń na udziałach, akcjach lub aktywach określonych spółek z siedzibą na terenie Niemiec. Emitent będzie obowiązany podjąć działania w celu spowodowania, że takie zabezpieczenia zostaną ustanowione.

Podstawa prawna: § 5 ust. 1 pkt. 8 oraz § 14 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 16 października 2001 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych (Dz. U. Nr 139, poz. 1569 z późn. zm.).

Zarząd PKN ORLEN S.A.