Nr 17/2003  | 14-03-2003

Liczba akcji w posiadaniu The Bank of New York

Zarząd Polskiego Koncernu Naftowego ORLEN Spółka Akcyjna w dniu 13 marca 2003 roku powziął informację, iż The Bank of New York zmniejszył o 2,01 % liczbę posiadanych akcji Polskiego Koncernu Naftowego ORLEN S.A. Zgodnie z raportem bieżącym nr 104/2002 z dnia 22 listopada 2002 roku The Bank of New York posiadał 61 779 572 akcji Polskiego Koncernu Naftowego ORLEN S.A. co dawało mu 14,70% głosów na Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy.

Na dzień 12 marca 2003 roku The Bank of New York posiadał 53 336 068 akcji PKN ORLEN S.A. uprawniających do 53 336 068 głosów na Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy, co stanowi 12,69% udziału w kapitale zakładowym i tyle samo głosów na Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy.

Raport sporządzono na podstawie § 5 Ust. 1 pkt. 21 oraz § 27 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 16 października 2001 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych (Dz. U. Nr 139, poz. 1569 z póź. zm.).

Zarząd PKN ORLEN S.A.